Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

sæson 2010-11. Freudselskabet fylder 35 år

Kalender for sæson 2011-12
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
Links
Om os

Foredragssæsonen 2010-11
 
Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs 36. sæson 
Efteråret 2010
 Dato  Foredrag

28.09

Psykoanalytiker René Rasmussen holder foredraget Psykoanalysen i evalueringens tidsalder, og skriver herom:  Fremtrædende terapeutiske grupper forsøger i samarbejde med den farmaceutiske industri at tilsidesætte det ubevidste, samtidig med at det sker en overdreven ud-skrivning af medicin og sygeliggørelse inden for psykiatrien. Dette fremmes af DSM IV. Det er en af de udfordringer, som psykoanalysen står over for i dag. Evidensbegrebet, der er knyttet til en sådan forståelse, hænger sammen med vores tids evaluering. Sidstnævnte udgør måske en endnu større udfordring for psyko-analysen, for så vidt den synes at kvæle subjektet overalt, hvor den vinder frem.

12.10 Psykolog Heidi Rose fortæller om psykoanalytisk psykoterapi med børn og ungeForedraget tager afsæt i L. Grünbaums definition af børneterapi (Matrix 16, 1999/00): "Ved Psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge forstås den særlige dialog mellem terapeut og barn, som sættes i bevægelse som følge af a) terapeutens etablering af et terapeutisk miljø, hvori et overføringsforhold kan udvikles og forankres, og b) anvendelsen af en terapeutisk intervention, hvormed terapeuten formidler sin forståelse til barnet af, hvad det her og nu (i handling, leg, holdning og verbalt) bringer ind i relationen."
HR vil præsentere væsentlige teoretiske og metodiske overvejelser vedr. børneterapi, kort afgrænse feltet ift. ikke-psykoanalytiske terapier med børn og unge (legeterapi og adfærdsterapi) samt drøfte forskelle på arbejdet med børn og voksne i psykoanalytisk psykoterapi, herunder arbejde og samarbejde med forældre og de særlige vanskeligheder man møder i arbejdet som børneterapeut.     
26.10.

Psykolog og psykoanalytiker Bente Petersen fortæller om diagnosen multipel personlighed, eller DID, som den også betegnes i DSM-IV, illustreret gennem filmmanuskriptet I SYV SIND, om en psykiatrisk patient med mange personligheder, som hun har skrevet sammen med Chr. Braad Thomsen

02.11. Bestyrelsesmøde                                                                                                      

09.11

Foredrag v. sociolog Morten Ditlevsen, som "vil diskutere psykoanalysens relevans i dag, i form af dels spørgsmålet om på hvilken måde psykoanalytiske begreber og forståelser kan bidrage til en forståelse af vores samtid og de (måske nye) symptomer, der tales om i dag, og dels spørgsmålet om hvorfor den psykoanalytiske praksis stadig findes.

De måske nye symptomer kan være det at mange i dag siger, at de ikke har lyst til noget eller at de ikke ved hvad de vil med deres liv, eller det kan være det obskøne over-jegs dominans, der antageligt ikke længere handler om forbud, men om et påbud om at vi skal nyde.

Spørgsmålet om relevansen af den psykoanalytiske praksis angår blandt andet spørgsmålet om psykoanalytikerens dannelse, som var en af de mange grunde til Lacans opgør med IPA." 

23.11
Psykolog Charlotte Simonsen holder foredraget Intersubjektivitetsbegrebet i psykoanalysen.

. Foredraget tager afsæt i en diskussion af det såkaldte ”intersubjektivistiske fremstødmed Renik som repræsentant. Med filosof og psykoanalytiker Cavell søges det begrundet, at dette fremstød kommer for skade at isolere psykoanalysens to subjekter og derved blot stå tilbage med subjektivitet - og netop ikke intersubjektivitet. Der argumenters for, at den klassiske psykoanalyse med sine begreber om det ubevidste og drift udgør grunden for et egentligt intersubjektivitetsbegeb, som finder nuancering og udvikling i den franske psykoanalyses Lacan, Laplanche og Green.


07.12

Pga. mandefald er årets juleafslutning aflyst. Vi anbefaler i stedet et arrangement i Filmhuset, som viser Det grønne værelse med indledning af Christian Braad Thomsen, som serverer rødvin efter filmen. Se mere her:

http://www.dfi.dk/Filmhuset/Cinemateket/Film.aspx?filmID=v1011987

Foråret 2011
 Dato Foredrag
01.02 Foredrag om psykodynamisk supervision af cand. psych. Benedicte Schilling, hvori hun vil fortælle om den psykodynamiske supervision i et historisk og nutidigt  perspektiv som professionel approach for professionsudviklng. Supervision har som selvstændig fagdisciplin udviklet sig betydeligt gennem de sidste 120 år, og den psykodynamiske supervision har spillet en stor rolle i denne udvikling. At kunne modtage, give og ikke mindst lære andre at modtage og give supervision er blevet et centralt arbejdsfelt for langt de fleste, som arbejder i det psykoterapeutiske professionsområde.
     Benedicte vil præsentere og reflektere over den psykodynamiske supervision og de særkender, som er for netop denne tilgang i form af positioneringer, fokusfelter, indholdsmarkører, tilgang til læring og hvad, der betinger professionel læring, samt hvordan vi undersøger, om læring har fundet sted. Herefter vil vi sammen reflektere over, hvorledes denne tilgang bemærker sig i forhold til andre supervisionstraditioner og er nyttig for os i vores eget supervisionsarbejde eller læringsproces som psykoterapeuter.
15.02

 vinterferie

01.03     

 

Psykolog Birgitte Brun holder foredrag om Mødre der udsætter deres børn for alvorligt omsorgssvigt, hvilket også er titlen på hendes seneste bog, som udkom på Dansk Psykologisk forlag 2009. Se bogen her 

08.03.Bestyrelsesmøde                                                                                                        

15.03

Forældre, der ofrer deres børn. Et litterært foredrag af cand.scient. Bjørn Larsen. med eksempler fra Shakespeares tragedier, David Lynch’s film og folkeeventyr.                   

Absurd at slå ihjel af kærlighed”, Desdemoda i ”Othello”. In the darkness of future Past”, dæmonen Bob i “Twin peaks”.  

Centrum i foredraget vil være Freuds lille tekst fra 1913: Das Motiv Der Kästchenwahl , hvor Freud sammenholder de to Shakespeare dramaer Købmanden i Venedig og Kong Lear.                                                                   

29.03

Lektor i dansk litteratur Marianne Stidsen holder foredrag om identitetsdannelsen i moderne litteratur. vI foredraget vil lMS, dels spørge til, hvad der er blevet af den tidligere så vitale forbindelse og udveksling mellem litteratur(kritik) og psykologi, dels vil hun pege på, hvordan nyere identitetsteori kan være en vigtig nøgle til afdækning af nogle betydningsfulde tematiske lag i den nyere og nyeste litteratur. Det litterære hovedeksempel vil her være tredje del af Jakob Ejersbos Afrika-trilogi, romanen Liberty, der udkom i 2009. Endelig vil Marianne Stidsen pege på nødvendigheden af at imødegå den udpræget konstruktivistiske identitetsteori, som har huseret på de humanistiske studier (herunder de æstetiske fag) de seneste 10-15 år, med en mere kompleks identitetsteori med grundlag i den klassiske, humanistiske psykologi (først og fremmest Erik Eriksons).

19.04.

 Generalforsamling og sæsonafslutning     

 07.05.  

 19.06. 

 Freudmiddag                        

 Sommerstævne med brunch kl. 11. Hos Bente Petersen, Kløverbladsgade 18, Valby             

                                                                                      

Alle møder finder sted kl 19:30 - 21:30 i selskabets lokaler, Løngangstræde 37B, 4th, København K.

Gæstetilmelding:

Bemærk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 70,- pr. gang (studerende 40,- ved forevisning af studiekort), for juleafslutningen dog kr.120 - (studerende 90,-). Tilmelding nødvendig:

Gæster bedes af hensyn til den begrænsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne på tlf. 6130 8007 eller på email: [email protected]

Vel mødt.


Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp