Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Det onde skal ud!

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Det onde skal ud!

Fra dæmonologi til psykoanalyse

af

Ole Andkjær Olsen

 

 

En tidligere version af denne artikel har været trykt i tidsskriftet Psyke & Logos= temanummer om det onde (2003). Der er foretaget en del revisioner, som forhåbentlig får tankegangen til at træde tydeligere frem.

 

 

Fra denne artikels synspunkt kan der skelnes mellem tre store terapeutiske paradigmer, der lader sig sammenfatte i tre korte mottoer for behandlingen: AFornuften skal ind!@, ADet onde skal ud!@ og ASandheden skal frem!@. Disse grundopfattelser har gennem historien udfoldet sig med vekslende styrke som hinandens mod- og medspillere for fra begyndelsen af 1900-tallet efterhånden at smelte sammen til en helhed inden for den psykoanalytiske terapi (jvf. Andkjær Olsen & Køppe 1981, Andkjær Olsen 1984). Af de tre grundopfattelser har ADet onde skal ud!@ den længste historie og de dybeste rødder, og det er den, der skal tages op til nærmere undersøgelse i artiklen.

Fra gammel tid kaldes en somatisk sygdom også for Aet onde@, f.eks. et halsonde eller et maveonde. Tilsvarende har man sagt om den psykisk syge, at han eller hun er plaget eller ligefrem besat af det onde. Onde ånder, dæmoner eller djævle har taget den syges krop og sjæl i besiddelse. Derfra stammer forestillingen om, at helbredelse består i at uddrive det onde. Nu er djævelen som indbegrebet af det onde for længst blevet afsløret som et skræmmebillede, hvormed navnlig kirken prøvede at skræmme menigheden og opdrage den til at holde sig på dydens smalle sti. Dermed har man dog ikke afskaffet det onde. I den psykologiske diskussion har det holdt sig på dagsordenen, også efter at overtro og religiøs dogmatik er blevet erstattet af en rationel analytisk tilgang. Som en abstrakt fællesnævner for de forskellige opfattelser kan man konstatere, at det onde altid på en eller anden måde ækvivalerer med det udelukkede og uintegrerede. Det onde er gennem historien i stadig mindre udstrækning blevet betragtet som et selvgyldigt væsen (med eller uden horn i panden) og i stadig højere grad som noget, der hænger sammen med en overtrædelse af samfundsmæssige og/eller moralske love.

Freud interesserede sig i psykoanalysens konstitueringsperiode en del for djævleuddrivelsen som model for den terapeutiske proces, og han tilføjede endnu en dimension til demaskeringen af djævelen ved at hævde, at det onde udspringer af den fortrængte seksualitet. Det onde antager sine mest uhyrlige skikkelser, når driftsimpulserne ikke underkastes rationel kontrol efter lovens principper, men søges bemestret gennem anvendelse af forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismerne er bogstavelig talt skyld i, at dæmonerne huserer i det ubevidste, hvor de er utilgængelige for rationelle argumenter. Terapiens opgave bliver derfor at bevidstgøre og reintegrere de dele af driftsimpulserne, der ikke er en reel trussel mod individet eller samfundet, hvorefter det er op til jeget at kontrollere de resterende dele. Drifterne er ikke onde i sig selv, men de bliver onde, når de behandles dårligt. I psykoanalysens første optimistiske fase er det onde egentlig kun det gode, der er kommet på afveje.

På grund af vanskeligheder i terapien kom Freud imidlertid i tvivl om, hvorvidt denne forklaring var fuldt dækkende. Det var, som om en rest af det onde ikke ville ud, ikke responderede på den anlagte forståelse, og ikke lod sig integrere i personligheden trods aldrig så megen analytisk behandling. Nogle patienters indædte modstand mod at blive helbredt havde tilsyneladende andre kilder end den fortrængte seksualitet, men hvilke? Det er med dette spørgsmål som hovedsynsvinkel, jeg i artiklen vil forsøge at skelne mellem to varianter af det onde: Der er det Anormale@ onde, der er et resultat af lystens sammenstød med loven, og som for længst har fået sin faste plads i etikken, pædagogikken, strafferetten og psykoterapien, og der er det Adæmonisk@ onde, der afviser enhver pædagogisk, terapeutisk og retslig intervention, og som navnlig er blevet observeret af grublere inden for teologi, filosofi og psykoanalyse. Jeg vil kun i mindre grad behandle det onde i den ordinære forstand, hvor det er modpol til det gode. Det er temmelig dækkende beskrevet i den psykodynamiske psykologi, ikke mindst i teorien om barnets realitetstilpasning og moraludvikling. Til gengæld vil jeg des mere fokusere på, hvad der er blevet af det dæmonisk onde i psykoanalysen, efter at Freud havde udpeget det.

 

 

1. Djævle og dæmoner


Fra antropologien og folkloristikken kender vi utallige beskrivelser af, hvordan et givet samfund havde shamaner, medicinmænd, heksedoktorer eller åndemanere som særligt sagkyndige m.h.t. relationen til de højere magter. Med til disse personers stillingsbeskrivelse hørte også varetagelsen af psykoterapeutiske opgaver, når medlemmer af fællesskabets opførte sig unormalt. I tilfælde af forstyrret tale og adfærd var besættelse af onde ånder den mest nærliggende årsagsforklaring, og den teknik, der blev anvendt ved uddrivelsen, har mange lighedspunkter med egentlig psykoterapi. Behandlingen synes i alle tilfælde at indebære en overføringsrelation mellem åndemaneren og den besatte samt en stress-situation, hvor den onde ånd under udførelse af bestemte ritualer blev formanet til at slippe sit greb. En erfaren åndemaner kunne diagnosticere om ikke mange forskellige sygdomme så i hvert fald mange forskellige ånder (f.eks. udpege bestemte afdøde personer med relation til slægten eller stammen), ligesom han rådede over et repertoire af teknikker til at angribe dem. Hvis ånderne blev tilskrivet magiske evner, kendte han en modsat rettet magi. Psykotiske personer, der hallucinerede stemmer og syner, har selvsagt hørt til det privilegerede klientel, fordi de bedre end andre var i stand til at give detaljerede oplysninger om ånderne. Søvnen spillede en dobbelt rolle, dels som en tilstand, hvor man er særligt sårbar for angribende onde ånder (som man i drømme ikke kan værge sig mod), og dels som en tilstand, hvor de atter kan uddrives (helbredende trancetilstande, tempelsøvn). Særlig forundring har epilepsien vakt med dens uregelmæssige vekslen mellem normaltilstand og spektakulære anfald. Den har tidligere været kendt under betegnelser som Aden hellige sygdom@ og Ale grand mal@ (det store onde), jvf. Ellenberger 1970 og Bromberg 1975.

Efter kristendommens fremkomst overtog munke og præster efterhånden de opgaver, der tidligere havde påhvilet medicinmænd og åndemanere, men nu med tilføjelse af nye grundtoner som tro, synd og skyld. Skriftemålet var formentlig det nærmeste, man i middelalderen og renæssancen kom til at praktisere psykoterapi inden for kirken, og det var terapi fra den mere moralske skuffe. Onde ånder ville man ikke høre tale om. Der var tidligt blandt kirkelige autoriteter en stærk vilje til at udrense sådanne elementer af overtro, og derfor fik de, der mente sig besatte, ofte bedre hjælp uden for end inden for kirken. Trods kirkens samfundsmæssige dominans i middelalderen kunne den ikke uden videre komme den folkelige overtro til livs og derfor heller ikke den folkelige sygdomstro knyttet til ånder.

Hekseforfølgelserne, der satte ind i Europa i slutningen af 1400-tallet og florerede til midten af 1600-tallet, er på mange måder et paradoksalt fænomen, da man her i kirkens regi indoptog elementer af folkelig overtro, som man tidligere havde bekæmpet. Hvor perioden i de fleste henseender betød et civilisatorisk fremskridt, var hekseprocesserne et tilbageskridt til en middelalderlig forestillingsverden og ledsagedes af en alt andet end civiliseret grusomhed mod de anklagede. Kirken tog på to måder konkurrencen op med overtroen, nemlig for det første ved at forfølge de personer, der var vigtige for udbredelsen af denne overtro, nemlig Akloge koner@ og Akloge mænd@, som almuen traditionelt havde søgt råd og hjælp hos, og for det andet ved at indlemme en række elementer, der stammede fra og derfor også appellerede til overtroen.

En af hekseforfølgelsernes overordnede funktioner var at kontrollere seksualiteten, som man med rette anså for at besidde betydelige kræfter. Hvis det blev respekteret, at seksualiteten krævede kirkens velsignelse, og at overtrædelse var en dødssynd, ville uanede mængder af følelsesmæssig energi kunne kanaliseres direkte ind under kirkens overkommando. Når heksene blev beskrevet som afskyeligt frastødende hyperseksuelle væsener, sigtede det mod at give folk afsmag for sex i almindelighed. Den ideologiske sammenkobling af illegitim sex med død og fortabelse fik tilfældets hjælp, da søfolk fra Columbus= ekspedition til Amerika 1492 hjemførte syfilissen til Europa og igangsatte en hærgende epidemi, som seksuel askese bestemt var et fornuftigt remedium imod. Ikke alle er enige om, at syfilissen stammer fra Amerika, men at den europæiske epidemi startede i 1490erne og medvirkede til at skærpe seksualmoralen er til gengæld sikkert nok (Godfredsen 1973).


Den nye kirkeligt producerede og sanktionerede overtro kom til udtryk i en ny djævle- og heksevidenskab, dæmonologien. Genrens hovedværk er bogen Malleus maleficarum, Heksehammeren, fra 1486, skrevet på latin af to dominikanske inkvisitorer, Sprenger og Kramer. Det er en yderst detaljeret regørelse for heksenes særlige kendetegn og en vejledning i, hvordan man gennem undersøgelser og forhør finder frem til de virkelige hekse. Den danske heksespecialist Gustav Henningsen mener ikke, at Malleus maleficarum har haft så stor indflydelse ved hekseprocesserne, som det tidligere har været antaget, men dens enorme udbredelse (gennem halvandet hundrede år den mest solgte bog efter Bibelen) er ikke desto mindre tankevækkende og kan blandt andre mulige grunde hænge sammen med dens pornografiske kvaliteter. For nutidige forskere er den ikke mindst interessant, fordi den videregiver meget detaljerede fantasikonstruktioner af tydelig paranoid og pervers natur. Bogen er gennem de sidste hundrede år oversat til flere sprog, og i forbindelse med denne artikel er anvendt the Rev. Montague Summers= engelske udgave fra 1928.

Djævelen, der sjældent nævnes i Bibelen, og som kun spiller en mindre rolle i middelalderens teologi, blev i hekseforfølgelsernes periode hentet frem som et universelt skræmmebillede med uanet magt. Heksene var djævelens håndlangere og bevægede sig rundt i samfundet som en hemmelig upåagtet femte kolonne. Til dem kunne han uddelegere sin magt til at gøre onde gerninger, f.eks. udbrede farlig smitte til dyr og mennesker og påvirke vejrliget. Ramtes man af ulykker og uheld, gav man heksene skylden. Den grundlæggende hypotese var, at djævelen rekrutterede sine hekse ved at have sex med dem. Fra gammel tid kendte man til beretninger om mareridt og mareridtslignende oplevelser, og de blev nu udlagt sådan, at djævelen i skikkelse af en mand (incubus) havde samleje med en kvinde eller i skikkelse af en kvinde (succubus) havde samleje med en mand. Djævelen kunne ikke selv besvangre kvinder (i tilfælde af graviditetslignende opsvulmen viste det sig at dreje sig om varm luft), men han kunne ved først at optræde som succubus og dernæst som incubus transportere sæd fra mandlige til kvindelige tilhængere og derigennem producere noget nær ægte djævleyngel. Hans anden store drivkraft var misundelsen, idet han kunne betale vordende tilhængere ved at tilfredsstille deres misundelse gennem skader påført de misundte. De onde øjne eller det onde blik stod som indbegrebet af misundelse og blev tolket som et tegn på, at djævelen var med i spillet. De pengestykker, djævelen satte i cirkulation, forvandledes bogstavelig talt til fækalier mellem hænderne på de sagesløse borgere, der havde modtaget dem som betaling fra en heks. Mod alt dette uvæsen måtte der tages krasse midler i brug, og den bedste metode til at få djævelen ud af kroppen på de oftest kvindelige hekse var at brænde dem på bålet. Da loven imidlertid forbød, at nogen blev brændt uden først at have tilstået, anvendte man så megen tortur, som det er fornødent, mod dem, der nægtede. Torturens absolut afskrækkende karakter har sikkert fået mange til at tilstå på forhånd. Tilståelserne findes omhyggeligt bogført og er blevet fremlagt i retten som bevis. Hekseforfølgernes egne manualer kombineret med sådanne retsdokumenter gør det i dag muligt at beskrive hekseforestillingerne ret detaljeret.

Allerede i samtiden fremkom der en kritisk antiklerikal litteratur, der søgte at forklare heksefænomenet som udslag af sindssygdomme. Den første og mest markante forfatter, der imødegik dæmonologerne, var den hollandske læge Johann Weyer (1515-88). Han udgav i 1563 den omfattende afhandling De praestigiis daemonum (Djævelens blændværker), hvori han systematisk tilbageviste påstandene fra Malleus maleficarum, samtidig med at han gennemgik en lang række tilfælde af påståede djævlebesættelser, som han ved nærmere undersøgelse kunne henføre til naturlige årsager, herunder primitive psykiatriske diagnoser. Han påpegede også, at den seksuelle afholdenhed i klostrene kan have ført til tilfælde af massehysteri hos nonnerne. Besættelse var for ham ikke et teologisk-juridisk anliggende, men en psykisk lidelse. Bogen, som det kun var muligt at udgive, fordi den lokale fyrste delte dens synspunkter, fik ikke umiddelbart nogen indflydelse på de faktiske hekseprocesser, men førte trods alt til, at hekseproblematikken blev taget op inden for den fremspirende psykiatri, og udfordringen fra heksefænomenet betød på mange måder en opstramning af det psykiatriske begrebsapparat. De praestigiis daemonum er genudgivet i engelsk oversættelse af George Mora (1991), jvf. også Lehmann & Ulbricht 1992.

I England udkom en parallel til Weyers afhandling i 1584, nemlig fredsdommeren Reginald Scots The Discoverie of witchcraft, jvf. uddrag heraf samt andet tilsvarende materiale samlet af Hunter & Macalpine (1963). Han henførte djævlebesættelserne til den dengang meget rummelige diagnose melankoli. Lægen Edward Jordan publicerede i 1603 en case, hvor han udlagde en påstået besættelse som hysteri. En anden samtidig læge beskrev et tilfælde, hvor han tilkaldtes af en bekymret ægtemænd, hvis kone anså sig for djævlebesat og var på vej til at melde sig selv, hvilket ville have været den visse død. Det fik han dog heldigvis standset, da hun tydeligvis var gået fra forstanden. Blandt de progressive lægers opponenter var den engelske konge, James I, der var en ivrig heksejæger og selv yndede at deltage i undersøgelsen af påståede hekse. Han udgav tilmed en dæmonologi, hvor han i dialogform tilbageviste de psykiatriske forklaringer.

Lægerne anvendte ofte den strategi at placere deres cases i et spektrum, hvor der til den ene side var Aægte@ djævlebesættelser og til den anden side rene psykiatriske tilfælde. Det gav dem nemlig mulighed for at flytte case efter case fra den første til den anden kategori, efterhånden som de blev undersøgt. Ligesom kvinden i Malleus maleficarum var blevet udnævnt til et særligt let offer for djævelen p.g.a. en svagere karakter og en større tilbøjelighed til at gå til yderligheder i alle spørgsmål (jvf. Gammelgaard 1984), var der nu også læger, der mente, at sindssyge af samme grunde var særligt lette ofre, altså en slags dobbeltforklaring.


Der er ført heftige diskussioner om den mulige realitet bag heksefænomenet. Der har således været konstrueret et billede af et satanistisk selskab (byggende på en virkelig hedensk frugtbarhedskult), der holdt natlige møder svarende til heksesabbatterne, og heksenes såkaldte Aflyvesalve@ er henført til euforiserende stoffer, som særligt kyndige kunne indsamle i naturen og tilvirke efter hemmelige opskrifter. Gustav Henningsen afviser dog disse teorier såvel som forbindelsen til den folkelige heksetro:

 

Heksemytologien var elitens konstruktion, ikke et folkeligt produkt. [...] Det særlige ved heksestereotypien er, at gruppen er fiktiv, ingen tilhører den; men individer, som afviger fra normerne i deres samfund, er de første til at blive antaget for medlemmer af dette hemmelige forbund, hvor alle samfundsdyder er vendt på hovedet. (Henningsen 1981, s. 304-5).

 

Jeg tror, at det vil være mere sikkert at sige, at de hekseanklagede udgjorde en meget heterogen gruppe, og at man selvfølgelig må anerkende, at det store flertal alene blev anklaget med sigte på at styrke kirkens egen ideologi. En herskende gejstlig og verdslig klike med ret til at udøve terror og udpege syndebukke kunne ingen sætte sig op imod uden selv at blive anklaget, så borgere, der med rette eller urette blev opfattet som opsætsige mod systemet, har givetvis siddet forrest på anklagebænken. Allerede den omtalte litteratur i samtiden peger imidlertid  på, at en betydningsfuld restgruppe har været egentligt psykiatriske tilfælde, der med deres fantasifulde beretninger til de opmærksomt lyttende anklagere har fået talt ud om ting, der virkelig lå dem på sinde, og som har fundet, at det bundne tema, djævelen og hans seksuelle eskapader, egentlig udmærket svarede til deres tanker. De har følt sig ude af kontrol over krop og sind og har derfor faktisk talt sandt i deres Atilståelser@, når de mente sig besat af det onde. Selv om de sindslidende ikke har været den største gruppe blandt de forfulgte, betragter jeg det som sandsynligt, at djævlemytologien i væsentlig grad er udkrystalliseret omkring deres fantasier og udformet på grundlag af deres beretninger. Hertil kommer, at også den mest nidkære del af heksejægerne lader sig indplacere i psykopatologien. Selv om Guds overmagt hævdes, viser djævelen sig gang på gang at have absolut frygtindgydende kræfter, som de har følt rase i sig selv. Hvor polariseringen mellem godt og ondt i f.eks. Johannes= Åbenbaring er velorganiseret og præcist leder frem til bekæmpelsen af Adet store dyr@, kan djævelen ifølge dæmonologerne infiltrere de mest gudelige, optræde i mangfoldige forklædninger og tiltvinge sig adgang til krop og sjæl hos den let uopmærksomme, alt sammen træk der peger på et paranoidt sindelag. På baggrund af det ovenstående finder jeg det sandsynliggjort, at de i dæmonologien kolporterede fantasikonstruktioner om djævle og hekse faktisk stammer fra de mest veltalende af de anklagede, nemlig de psykisk forstyrrede, og fra de mest paranoide og perverse af heksejægerne selv.

(1) Neuroser: Der har været kvindelige hysterikere imellem de anklagede. Når det er rapporteret, at kvinder har vredet sig på jorden i obskøne stillinger, mente man dengang, at de havde samleje med usynlige incubi, mens der formentlig har været tale om krampeanfald af hysterisk eller epileptisk art.  Indbildte graviditeter, hvor djævelen blev udlagt som fader, har uden tvivl været hysteriske. Også rapporterede tilfælde af kollektive djævlebesættelser i nonneklostre synes at kunne analyseres som udslag af massehysteri.

(2) Psykoser: Både inkvisitorer og anklagede kan have bidraget til den paranoide idé om allestednærværende forfølgere. Det er - som Schrebers tilfælde siden eksemplificerer - ikke ualmindeligt, at paranoikere henter stof fra den teologiske og kosmiske dimension, og når inkvisitorerne er stødt på sådanne tilfælde, har de hurtigt kunne sætte fingeren på eklatante afvigelser fra den anerkendte teologi. Det ondes formodede udbredelsesmønstre minder om Melanie Kleins paranoid-skizoide position, hvor oprindeligt gode objekter kan forvandles til onde, når de angribes og overvindes (jvf. afsnit 5 nedenfor).

(3) Perversioner: Djævelen er centrum for perversioner med flittig inddragelse af især det anale (f.eks. at heksene som tegn på deres ærbødighed skal kysse ham Aunder halen@), hvilket mest ligner en mandlig fantasi. At inkvisitorerne ofte har været sadister, er hævet over tvivl, mens man naturligvis ikke deraf kan slutte, at de torturerede kvinder har været masochister, selv om inkvisitionens scenarier efter sigende gerne reproduceres i moderne S/M-miljøer. Djævelens evne til at skifte køn og hans fremstilling med både mandlige og kvindelige attributter viser, at der indgår transseksuelle og homoseksuelle fantasier i konstruktionen.


Hekseprocesserne ebbede ud efter 1650, hvorefter djævleinteressen levede videre i en mildere form. Den af Freud omtalte maler Christoph Haizmann (jvf. afsnit 2 nedenfor), der i slutningen af 1600-tallet bad om kirkens hjælp til at få opløst sin kontrakt med djævelen, behøvede på dette tidspunkt ikke mere at frygte for sit liv i forbindelse med behandlingen. Faust-skikkelsen, der kan føres tilbage til en virkelig person omkring 1500, fik berømte litterære behandlinger. Goethes Faust handler om den gamle videnskabsmand, der ved at forskrive sin sjæl til djævelen skaffer sig en ny ungdom, og her ophøjes omgangen med djævelen til en rent moralsk problemstilling. Også inden for kirken blev djævelen efterhånden reduceret til et skræmmebillede af fortrinsvis moralsk art. Eksorcismen fik gradvis en mere human udformning, hvor målet faktisk var at hjælpe de syge, og det er sandsynligt, at de kirkeligt udnævnte eksorcister foretog en form for psykoterapi under deres bestræbelse på at uddrive dæmoner og onde ånder.

Det blev et vendepunkt i psykoterapiens historie, da østrigeren F.-A. Mesmer i slutningen af 1700-tallet - inspireret af eksorcisten J. J. Gassner - foretog helbredelser ved hjælp af Amagnetiske strygninger@. At helbredelse hos ham skete gennem et provokeret anfald, viser slægtskabet med den egentlige eksorcisme, mens hans teori på den anden side var rent naturvidenskabelig - og fuldstændig fejlagtig. Han mente, at han havde fundet et kosmisk magnetisk fluidum, som det gjaldt om at påvirke i dets kropslige fejlplaceringer, mens han rent faktisk foretog en form for hypnotisk behandling. Der er ingen tvivl om, at mange af hans patienter var hysterikere. Denne terapeutiske tradition blev dog til sidst forbudt p.g.a. mistanke om kvaksalveri (jvf. Chertok & Saussure 1973).

Den sygdoms- og terapiopfattelse, der lå til grund for eksorcismen, overlevede i andre skikkelser. Ikke blot m.h.t. de neurologiske lidelser florerede der fremdeles elementer af tidligere tiders overtro. Sygdom i mange skikkelser blev forstået som Aet onde@, der skal ud - dvs. uddrives, og sygdomsårsagen blev i hvert fald i sproget fastholdt som et satans værk, f.eks. i betegnelsen Ahekseskud@ (jvf. Mathiessen 1967 med talrige eksempler på Askuddet@ som sygdomsårsag). I ASnedronningen@ giver H. C. Andersen en billedlig fremstilling af, hvordan det onde kommer ind i sindet som en splint fra troldspejlet. At ondet i mange tilfælde var et virkeligt fremmedlegeme (infektion, forgiftning) gjorde uddrivelsesmetaforen meget nærliggende, men uddrivelsen var også en nærliggende mulighed, når ondet mentes at hænge sammen med fornemmelser af et indre pres, et indre overtryk, og åreladningen var langt op i 1800-tallet blandt lægernes mest benyttede værktøjer over for mangfoldige lidelser (undertiden med en livstruende effekt, når kuren blev gentaget for ofte). At det indre pres kunne være af seksuel natur, var der mange før Freud, der havde givet udtryk for.

 

 

2. Dæmonologien og psykoanalysen

Den franske neurolog J.-M. Charcot spiller en vigtig historisk rolle som den, der i 1870erne og -80erne påviste, hvordan hypnose og hysteri hører til det samme fænomenområde, som Mesmer og hans elever et lille århundrede tidligere havde henført til den dyriske magnetisme. I nogle af sine forelæsninger gik han desuden tilbage til eksorcismen, og han mente ved studiet af kildeskrifterne at kunne påvise, at heksene i mange tilfælde var hysterikere. En af hans elever, Désiré Bourneville, redigerede en skriftserie (Bibliothèque Diabolique) om kirken og dens forhold til djævlebesættelser, og i denne serie kom Weyers De praestigiis daemonum i 1885 i en fransk oversættelse (Mora 1991). Det dæmonologiske spiller også en rolle i nogle af de Charcot-forelæsninger, Freud senere oversatte til tysk. Charcot var især en pionér inden for symptombeskrivelse og diagnostik, mens han kun i mindre grad tænkte på at anvende hypnosen terapeutisk. Hans franske rival på hypnosens felt, Hippolyte Bernheim, havde taget skridtet i retning af terapien, men i hans hænder blev det til en mindre interessant suggestionsterapi. Det blev derfor Freud, der sørgede for at videreformidle Charcots indsigter i retning af en egentlig psykoterapeutisk anvendelse. Uffe Hansen (1991) har påvist, at også vor landsmand scenehypnotisøren Carl Hansen var med til at formidle den næsten glemte viden - og måske navnlig tekniske kunnen - vedrørende hypnosen frem til et stort interesseret publikum i 1870erne og -80erne, herunder Charcot og Freud, men Carl Hansens indsats lå ikke på det terapeutiske område.


Som man kan få indtryk af i Alfred Lehmanns Overtro og Trolddom, hvis første udgave udkom i fire bind i årene 1893-96, var der i perioden en betydelig interesse for det overnaturlige. Mange seriøse forskere ledte f.eks. efter naturvidenskabelige beviser på spiritistiske fænomener. Det berømte engelske Society for Psychical Research havde spiritismen som hovedinteresse og var i øvrigt med til at bringe psykoanalysen til England. Når dæmonologien også appellerede til Freud (jvf. Blond 1977), hænger det givetvis sammen med dens fremstiling af en psykisk underverden, en natteverden, en verden fuld af undertrykte oppositionelle strømninger, en verden fuld af sex, alt sammen brokker i det billede af det ubevidste, han tegnede på. Hans utilslørede sympati for underverdenen ses bl.a. i det Virgil-citat, som han satte som motto for sin Drømmetydning: AMægter jeg himmelen ej at røre, jeg helvede vækker@ (Æneiden, VI. Sang). I anmeldelsen af en i øvrigt ligegyldig bog om drømmetydning fandt han det kun nødvendigt at præcisere, at drømme så sandelig ikke er styret af himlen, som det hævdes, men af dæmoner (Freud 1904b). Han kendte Goethes Faust som få andre bøger, citerede den uhyre flittigt og reflekterede vedblivende over Fausts forskrivelse til og pagt med djævelen. Så sent som i afhandlingen om den endelige og uendelige analyse kaldte han selve metapsykologien for en heks, man kan tilkalde og spørge til råds, når man har teoretiske problemer (Freud 1937c, da. udg. s. 200-201).

I Wien delte Freud interessen for dæmonologien med sin ældre kollega Josef Breuer. Vi ved ikke, om Breuer eller Charcot var de første til at inspirere Freud, for selv om Breuer angiveligt behandlede Anna O. 1880-82, altså tre år før Freuds studieophold i Paris, publicerede han først historien i 1895 med de muligheder for begrebslige efterrationaliseringer, som det giver. Breuer beskrev Anna O.=s tilstand som en hysterisk personlighedsspaltning. Symptombilledet er en Jekyll & Hyde-agtig svingen mellem den gode og den Aslemme@ Anna. Den sidste er uopdragen, skælder ud, kaster puder efter folk og river knapperne af tæpper og linned (Freud & Breuer 1895, s. 22), og uden behandling var hun blevet til en hysterica af den ondartede slags, Agenstridig, ufremkommelig, ubehagelig, ondskabsfuld@ (ibid., s. 39).

 

Den fraspaltede psyke er hin dæmon, af hvilken den naive iagttagelse i gamle, overtroiske tider troede den syge besat. Det er rigtigt, at en for den syges vågne personlighed fremmed ånd huserer i hende; blot er det ikke en virkelig fremmed ånd, men en del af hende selv. (ibid., s. 203).

 

Hysterien sammenlignes altså med en djævlebesættelse, ligesom djævlebesættelserne forklares som udslag af hysteri. Både Breuer og Freud arbejdede med terapeutiske metoder, der har lighedstræk med eksorcismen, f.eks. troen på, at gennemlevelsen af en krise virkede helbredende, idet indre spændinger blev afreageret. Breuers såkaldte katarsisterapi placerer sig på grænsen mellem afreageringsterapi og taleterapi, da han erfarede, hvordan det at Atale ud@ havde en rensende og lindrende effekt på patienten.

Freud trak ligesom Breuer i en række sammenhænge på analogien mellem hekse og hysterikere:

 

En kvindelig hysteriker har i vor tid været næsten lige så sikker på at blive behandlet som simulant, som hun i tidligere århundreder har været på at blive bedømt og fordømt som heks eller besat. (Freud 1956a [1886], s. 40; jvf. også Freud 1893f, s. 31).

 

Ved formuleringen af den tidlige hysteriteori lagde Freud vægt på traumet i sin bestemmelse af sygdomsårsagerne:

 

Vi kan altså sige, at hysterikeren lider af ufuldstændigt afreagerede psykiske traumer. (Freud 1893h, s. 23).

 

Senere præciserede han virkningen som stammende fra indtrængende fremmedlegemer:

 

Vi må ... hævde, at det psykiske traume, respektive erindringen herom, virker på samme måde som et fremmedlegeme, der endnu lang tid efter sin indtrængen må gælde som aktuelt virkende agens ... (Freud & Breuer1895d, s. 85).

 

I to af Fliess-brevene fra januar 1897 forbandt Freud denne teori med sine nu uddybede studier i hekseprocesser:

 

Kan du huske, at jeg altid har sagt, at middelalderens teori ... om besættelse er identisk med vor teori om fremmedlegemer og bevidsthedsspaltning? (Freud 1985c, s. 237).

 


Der foretages altså en ligestilling mellem traumet, fremmedlegemet (der siden hos Klein bliver til det onde objekt, jvf. afsnit 5) og den indre besættende dæmon. Endnu kun famlende opfatter Freud en sammenhæng mellem de perverse heksejægere og de hysteriske hekse, nemlig at de psykisk har rødder i den samme type erindringer om perverse lege og seksuel misbrug i barndommen. De i fællesskab udviklede fantasier om heksenes seksuelle omgang med djævelen og de rædselsvækkende heksesabbatter er alt sammen stof fra den infantile seksualitet, der er blevet fikseret og sygeliggjort gennem traumer. Freud nævner, at han har bestilt Malleus maleficarum og vil studere den flittigt, men han refererer aldrig siden til den, så vi ved ikke, om han har gjort det. Han troede på dette tidspunkt på en realitet bag fantasierne i form af en urgammel djævlereligion, hvis seksualkult lever videre som hemmelige ritualer blandt heksene, og man forbløffes umiddelbart, når han tilføjer, at han derfor Abegriber heksebødlernes strenge terapi@ (ibid., s. 240).

Trods denne ironisk-kyniske attitude kan der ikke være tvivl om Freuds kritiske syn på hekseforfølgelserne. I besvarelsen af en forespørgsel om at opregne sine ti yndlingsbøger overvejer han - inden han træffer sit valg - forskellige genrer og anfører, at hvis det drejede sig om videnskabelige bøger, ville Kopernikus, Weyer og Darwin komme på tale (Freud 1906f, s. 663). Hvis han aldrig fik læst Malleus maleficarum (på latin), har han givetvis studeret Weyers De praestigiis daemonum (på fransk), for så vidt den udkom samme år, som han studerede hos Charcot (jvf. ovenfor). Han nævnte aldrig Weyer igen, men det er værd at bemærke, at han siden indsatte sig selv ved siden af Kopernikus og Darwin for at understrege deres fælles krænkelse af den menneskelige narcissisme og fælles bidrag til decentrering af det teocentriske verdensbillede (Freud 1917a, s. 7-9). Dette kan gælde som en indirekte identifikation med og vedkendelse af et slægtskab med Weyer og hans forsøg på at demaskere djævelen.

I artiklen om karakter og analerotik tolker Freud djævelen som Apersonifikationen af det fortrængte ubevidste driftsliv@ (Freud 1908b, s. 28-29). Året efter - i januar 1909 - sættes Gustav Roskoffs bog om djævelens historie på programmet i Wiens psykoanalytiske selskab (Nunberg & Federn 1977, s. 107-13), og i diskussionen er der stort set enighed om Freuds grundantagelse, at djævelen symboliserer den fortrængte seksualitet. Historisk skifter han karakter sammen med holdningen til seksualiteten fra muntre satyrer til selve inkarnationen af det onde. Ud over at han besidder en række seksuelle træk, der dels afspejler infantile perversioner, dels er gjort afskyvækkende som følge af fortrængningens affektforvandling, kan han også have været et middel til at fremme seksualfortrængningen. Freud sætter selv dette i forbindelse med den eksplosive epidemiske udbredelse af syfilis startende henimod år 1500 (jvf. ovenfor). At død og seksualitet har fået et associativt bindeled gennem kønssygdommene har Freud fundet beviser på i flere analyser, herunder i hans egen berømte forglemmelse af navnet Signorelli, der ifølge hans analyse skyldtes fortrængte tanker om Adød og seksualitet@. På Signorellis fresker i domkirken i Orvieto er grønlige djævle ved at plage nøgne mænd og kvinder i helvede, så det minder om et orgie i en S/M-forening. Ligesom djævelen er en smittebærer og smittespreder, er den seksuelle udnyttelse, der ofte fantaseres om af paranoikere, forbundet med udsugelse af livskraft etc. Også vampyrlegenden

Forskrivelsen til djævelen er temaet i Freuds AEn djævleneurose fra det 17. århundrede@ (1923d). Anledningen til dette arbejde er, at direktøren for et arkiv i Wien forelagde Freud et gammelt manuskript fra omkring år 1700 for at bede om råd m.h.t. forståelsen af det psykopatologiske indhold. Dokumenterne drejer sig om maleren Christoph Haizmann, der i 1677 angiveligt fik foretaget en ophævelse af en tidligere indgået pagt med djævelen på klosteret i Mariazell. Freuds analyse bringer for så vidt ikke meget nyt, men han siger nu helt eksplicit, at tidligere tiders neuroser ofte optræder i dæmonologisk klædedragt:

 

For os er dæmonerne onde, forkastede ønsker, derivater af afviste, fortrængte driftsimpulser. Vi afviser blot den projektion på omverdenen, som middelalderen foretog med disse psykiske væsener; vi lader dem være opstået i det indre liv hos de syge, hvor de huserer. (Freud 1923d, da. udg. s. 143).

 


Modsat tidligere går Freud som konsekvens af den udbyggede jegpsykologi nu også ind på den tankegang, at djævelen kan være en faderrepræsentant i et primitivt overjeg. I den religiøse tænkning er den almægtige urfader blevet spaltet i Gud og djævel, idet den plagsomme følelsesmæssige ambivalens er blevet neutraliseret gennem udspaltning i noget godt og noget ondt. I den normale udvikling integreres disse egenskaber i overjeget, men hos sygehistoriens paranoide hovedperson er den ambivalente og homoseksuelle binding til den virkelige, netop afdøde fader, der ikke mere kan sørge for sønnen, ikke blevet afløst af et integreret overjeg som ødipuskompleksets arvtager i psyken, men videreført i fantasien om kontraktligt at tjene djævelen, der ligesom faderen omfattes med noget blandede følelser. Ved munkenes hjælp får Haizmann ophævet sine kontrakter med den for så vidt ikke uvenlige djævel, hvorefter han i stedet binder sig til Gud. Som Freud påpeger, er Guds fortrin især, at han kan skaffe Haizmann livsvarig forsørgelse i klosteret, så han i ro og mag kan nedskrive sin beretning om djævelen, som han desuden er i stand til at fremstille detaljeret i otte malerier. Freud staver i øvrigt navnet Haitzmann, men fornyede studier af manuskriptet har godtgjort, at Haizmann er den korrekte stavemåde, jvf. Ida Macalpine and Richard A. Hunter: Schizophrenia, 1677. A Psychiatric Study of an Illustrated Autobiographical Record of Demoniacal Possession (London, W. Dawson, 1956). Heri er Haizmanns otte malerier af djævelen gengivet i farver. Malerierne kan også ses på www.haizmann.com.

Vi skal i de følgende afsnit se, hvordan Freuds refleksioner over djævelen førte ham til ikke én, men to forskellige teorier om det onde, hvor den første repræsenterer hans forsøg på at fremstille barnets moraludvikling ved hjælp af begreber som ødipuskompleks og overjeg, mens den anden omhandler den dæmoniske form for ondskab, der truer med at tilintetgøre individet indefra.

 

 

3. Det onde domesticeret under lystprincippet

I de første årtier af 1900-tallet udviklede og forfinede Freud den model, ifølge hvilken det onde er den fortrængte seksualitet. Freud mente naturligvis ikke selv, at seksualiteten kan identificeres med det onde, men denne kulturelt bestemte identifikation er en følge af den affektforvandling, hvor noget oprindeligt lystbetonet gennem opdragelsen forbindes med ulyst og derfor fortrænges. Når det fortrængte vender tilbage, virker det derfor truende og forbindes i fantasien med forfølgende djævle, trolde, vampyrer og onde ånder. Også fadermordsønskerne i ødipuskomplekset udspringer af den frustrerede seksualitet (det ødipale jalousihad tilhører den type aggression, der siden med en generalisering blev betegnet som frustrationsaggressivitet), og de fleste af myteverdenens onde uhyrer tolkes følgelig som fadersymboler, i sjældnere tilfælde som modersymboler.

Freuds overvejelser over narcissismen og det rensede lystjeg er eksemplariske i den klarhed, hvormed de fremstiller den tidlige affektpolaritet og dens betydning for barnets oplevelse af omgivelserne (Freud 1914c): Lystjeget introjicerer ifølge lystprincippet alt, hvad der godt, og støder alt det dårlige fra sig, hvorved en psykisk polarisering svarende til himmel og helvede opstår, men med himlen som den dominerende faktor, en slags paradisisk tilstand før syndefaldet, hvor lystprincippet er ophævet til grundlov. At helvede hele tiden henter næring fra den stadige projektion og udelukkelse af det ulystbetonede, siger noget om, at det ikke er en holdbar situation. Det ulystbetonede trænger sig på som en del af realiteternes verden uden for paradisets porte og fremtvinger en modifikation af lystprincippet til realitetsprincip. Med den udbyggede teori om ødipuskomplekset fuldendes denne tankerække, idet de indre libidinøse og aggressive impulser spejles i overmagten og fremtvinger internaliseringen af lovens repræsentanter i skikkelse af overjeget. Narcissismens præambivalente polarisering af godt og ondt konvergerer henimod ødipuskompleksets ambivalente følelsesbindinger for sluttelig at integreres til en funktionel helhed i overjegets postambivalente affektkerne, hvorfra domme om godt og ondt herefter udgår. Jeg skal ikke bruge yderligere plads på denne formentlig velkendte del af teorihistorien, jvf. mine tidligere forsøg på en systematisk fremstilling heraf (Andkjær Olsen 1984, 1985 og 1988).

I denne serie af overvejelser gør Freud altid opmærksom på, at vurderingen af, hvad der er godt og ondt, ikke oprindelig ligger dybt i barnet, men påtvinges det udefra. Barnet besidder i kraft af lystprincippet evnen til at skelne mellem lyst og ulyst og handle derefter, men det er forældrene, der gennem opdragelsen bestemmer, hvad der skal associeres med henholdsvis lyst og ulyst og følgelig vurderes som godt og ondt.

I den første af Freuds afhandlinger om krigen (1915b) hævdes det, at de impulser, der ligger til grund for menneskelig handlen, i sig selv hverken er gode eller onde. Ikke blot er det et spørgsmål om vurderingen i et givet samfund, hvordan bestemte handlinger klassificeres, men impulserne som sådan finder heller ikke selv nødvendigvis det udtryk, de synes forudbestemt til. Hvad drifterne bliver til, afhænger af deres Askæbner@, f.eks. reaktionsdannelsen, der kan omskabe en sadistisk impuls til medfølelse og medlidenhed. Freud er endda ved at påstå, at børns morderiske impulser er selve forudsætningen for deres tilegnelse af gode egenskaber (1915b, s. 42).

Heller ikke i Kulturens byrde (1930a) fraviger han det synspunkt, at det er reaktionen på driftsimpulsernes handlingstilskyndelser, der definerer dem som gode eller onde (dvs. tilladte eller forbudte). Ytringer af seksualdriften kan således fordømmes som onde, mens ytringer af dødsdriften kan hyldes som gode.

 


En oprindelig, så at sige naturlig evne til at skelne mellem godt og ondt må man have lov til at afvise. Det onde er slet ikke altid noget, der er skadeligt eller farligt for jeg'et, men kan tværtimod være noget, der er ønskeligt for det og vil berede det fornøjelse. Dette viser, at der gør sig fremmed indflydelse gældende; det er denne, der bestemmer, hvad der skal betragtes som godt og ondt. Da menneskets egen fornemmelse ikke ville have ført det ind på den samme vej, må det have et motiv til at underkaste sig denne fremmede indflydelse. Dette motiv er let at opdage, når man tænker på menneskets hjælpeløshed og afhængighed af andre, og det kan bedst betegnes som angst for kærlighedstab. Mister mennesket kærligheden hos den anden, som det er afhængig af, så mister det også beskyttelsen mod mangfoldige farer, og det udsætter sig frem for alt for faren for, at denne overmægtige anden viser det sin overlegenhed i form af afstraffelse. Det onde er altså oprindelig det, for hviIket man trues med kærlighedstab; det er af angst for dette tab, man er nødt til at undgå det. (ibid., s. 74-75).

 

Freud forestiller sig de sygdomsfremkaldende strukturer som uintegrerede brudstykker af ødipuskomplekset, der via forældrenes repressalier har affødt forsvarsmekanismer, der holder dem på plads. Når Freud inden for rammerne af denne tankegang fastholdt, at det onde skal ud, tænkte han ikke på, at terapien skal slippe incest- eller fadermordimpulser løs, for det er forsvarsmekanismerne, der gør de primitive og uintegrerede impulser onde, og som derfor er ondets virkelige rod, der skal rammes gennem analysen. Også traumerne og de heraf affødte angstpotentialer, der i den gamle teori før århundredskiftet figurerede som uintegrerede fremmedlegemer i psyken, indtræder nu på samme side i konflikten som forsvarsmekanismerne. Herved har Freud i virkeligheden hævdet, at det oprindeligt gode (den narcissistiske almagt) er det, der ender med at blive fordømt som ondt, og at det oprindeligt onde (det udstødte, det fremmede, det traumatiske) gennem sin alliance med den samfundsmæssige overmagt omdefineres til at være bærer af det gode = Loven, ligesom når inkvisitorer og heksejægere hævder, at de repræsenterer Gud i deres fordømmelse af den djævelske seksualitet.

 

 

4. Det dæmonisk onde hinsides lystprincippet

Det, der længe manglede i Freuds teori og aldrig blev fuldt indarbejdet, var den modsatte fordeling af rollerne, hvor det oprindeligt onde forbliver ondt, forbliver liggende som en uintegreret og uudviklet kerne i personligheden overlejret af jegstrukturer med en overvægt af Agode@ egenskaber, eller billedligt talt, hvor dæmonerne faktisk repræsenterer det onde, og hvor heksejægerne deres metoder til trods i det mindste har stillet sig på det godes side i konflikten, jvf. Freuds udsagn i Fliess-brevet om, at han forstår heksejægernes Astrenge terapi@.

Efter Freuds og Breuers tematisering af traumet som et fremmedlegeme i psyken og en besættelse af dæmoner i 1890erne (jvf. afsnit 2), dukkede der en anden type dæmoner op i Totem og tabu (1912-13a). Det var simple projektioner hørende til naturfolkenes animistiske overtro, hvor ting i omverdenen tillægges åndelige egenskaber. Naturen indeholder en blanding af gode og onde ånder svarende til den projicerendes forventningshorisont. Projektionen gør dem i nogle tilfælde mere håndterlige, mens de i andre tilfælde nærmest bliver mere dæmoniske, når der samtidig sker et realitetstab. En indre og en ydre besættelse har i dette tilfælde samme karakter.

I ADet uhyggelige@ (Freud 1919h) omtaler Freud dobbeltgængermotivet, som skønlitteraturen er rig på. Også her er det onde kommet ud gennem projektion, men på en sådan måde, at det vedbliver med at true subjektets eksistens. Subjektet har foretaget en så radikal projektion af sig selv ud på sine omgivelser, at det bogstaveligt talt er blevet sin egen onde ånd. Dobbeltgængeren inkarnerer en fraspaltet dæmonisk side af subjektet selv. Det samme gælder i mange litterære tekster spejlbilledet og portrættet. Fordoblingen trækker sjælen ud af legemet, så kun en amputeret og dødsmærket sjæl bliver tilbage. Motivet kan i en anden variant findes i den måde, hvorpå Faust solgte sin sjæl til djævelen, og i visse science fiction-historier får man et lignende indtryk, når den kopierede original mister sin sjæl til klonen.

Fordoblingen er også formlen for gentagelsen, genkomsten af det samme. Den type gentagelser, der finder sted uden subjektets viden og kontrol, henfører Freud til den såkaldte gentagelsestvang, der Aforlener visse sider af sjælelivet med en dæmonisk karakter@ (1919h, da. udg. s. 39), og han konstaterer, at der tilsyneladende er overnaturlige kræfter på spil, hvilket igen svarer til folkelig sygdomstro omkring sindssygdomme:

 

I middelalderen tilskrev man meget konsekvent og psykologisk næsten korrekt alle disse sygdomsytringer virkningen af dæmoner. (Freud 1919h, da. udg. s. 45).

 


I AHinsides lystprincippet@ (1920g) tager Freud gentagelsesfænomenet op til en mere nuanceret undersøgelse, og han pointerer, at gentagelser ikke undrer nogen, så længe de adlyder lystprincippet. Gentagelse er selve driftens natur, og de fleste af livets rutiner er i en vis forstand gentagelser. Men der findes desuden en gentagelsestvang, der virker hinsides lystprincippet, og det er den, der nu flere gange kaldes dæmonisk (1920g, da. udg. s. 32 og s. 43-44). Som eksempler på denne gentagelsestvang nævner Freud personer, der har været udsat for en alvorlig ulykke, og som i drømme vedblivende vender tilbage til situationen, selv om det bestemt havde været bedre for dem at glemme den (ulykkesneurotikeren). Desuden er der personer underlagt Askæbnetvangen@, hvor de samme voldsomme begivenheder tilsyneladende vedbliver at gentage sig i deres liv, uden at de selv er skyld i det. Endelig er der de neurotiske patienter, der udviser den såkaldt negative terapeutiske reaktion, idet de nægter at tage ved lære af behandlingen og i stedet så at sige hænger fast i negative mønstre stammende fra barndommen, men nu overført på analytikeren, der trods al sin indsigt og kunnen bliver en passiv medaktør i dette spil. Hvad der gentages er her groft sagt barndomstraumer, som de pågældende patienter ikke kan ryste af sig. Uanset hvor megen indsigt de bibringes i lidelsens natur, foretrækker de lidelsen frem for helbredelsen. Det kliniske grundproblem er den traumatiserede patient, der ikke vil helbredes, og som er i det ondes vold, dvs. som har forskrevet sig til eller identificeret sig med det onde.

Freuds tanker om traumernes betydning havde logisk bevæget sig fra traumer som det onde (et indre fremmedlegeme) til traumer som kilde til angstberedskabet, der repræsenterer - og i den integrerede psyke kan levere en korrekt aflæsning af - ydre farer. Angstberedskabet adlyder her lystprincippet og har en adaptiv funktion i forhold til yderverdenen. Uanset at dette ræsonnement kan se besnærende rigtigt ud på papiret, efterlod det uløste problemer i den terapeutiske praksis. Analyserne blev længere og længere, idet det onde - trods en øget vægtning af følelsesmæssig gennemlevelse af traumer og fantasier - viste sig stadig vanskeligere at få ud. Som supplement til sit begreb om fortrængningen var Freud nødsaget til at skabe begrebet om modstanden som summen af de kræfter, der modvirker helbredelse, og som i deres mærkelige upåvirkelighed ofte får en dæmonisk karakter. Modstanden er måske nok en begrebsmæssig joker i Freuds teoretiske overvejelser, men den kan under ingen omstændigheder reduceres til at være en nyopdaget effekt af forsvaret, der jo netop adlyder lystprincippet.

Det er velkendt, at Freud endte med at indføre dødsdriften som forsøgsvis forklaring på det, han tidligere havde forklaret som udslag af traumer. For at forstå, hvordan han kunne komme fra traumer til drifter, må man huske på, at han på grundlag af rekapitulationshypotesen temmelig frit lod tanken springe mellem den ontogenetiske og den fylogenetiske dimension. Han antog (ideer udviklet sammen med Ferenczi), at store fylogenetiske traumer i form af klimatiske katastrofer (havenes tilbagetrækning, istiderne) med mellemrum har ændret livsvilkårene dramatisk for de eksisterende organismer og tvunget dem til tilpasning og udvikling mod højere og mere levedygtige organisationer. Dette har imidlertid hver gang efterladt en erindring om såvel som en drift mod at vende tilbage til den tidligere tilstandsform, et oprør mod tilpasningskravet, som det ville have været den sikre død at realisere fuldt ud. Det er sådanne regressive tendenser i organismen opstået ud fra fylogenetiske traumer, Freud søgte at samle i sin teori om dødsdriften.

Hvad man end synes om dødsdriftsteorien, kunne problemet omkring traumernes betydning ikke slet og ret tackles ved at genoptage traume- og katarsisteorien fra 1890erne. Freud kunne udmærket se svaghederne i Ranks (1924) og Ferenczis (1924) stort opslåede traumeteorier i 1920erne, og Ferenczis radikalisering af den terapeutiske teknik med genoptagelse af katarsisteknikken - den såkaldte neokatarsis - viste sig også problematisk ved sit brud på de terapeutiske grundregler, selv om den for så vidt harmonerede godt med ideen om en traumatisk ætiologi (Ferenczi 1930). Hvad enten traumet har en fylo- eller ontogenetisk oprindelse, har det infiltreret personligheden i en sådan grad, at det hverken kan afhjælpes gennem fokal sårbehandling eller afreagering. Når Freud hellere ville operere med en drift end med et traume i sin teori, må det hænge sammen med, at den konstaterede permanente eftervirkning af enkeltstående traumatiske oplevelser er bedre i overensstemmelse med driftsbegrebet. Uanset om dødsdriften vækkes af eller måske ligefrem skabes af traumet, mente Freud, at fænomenet lod sig forstå ud fra de samme dynamiske principper, han tidligere med held havde udledt af seksualdriftens funktionsmåde. Traumet kræver sin ret til at præge personligheden og kan kun bemestres gennem integration. Det ultimative drama vil så vise, om det bliver en integration på livs- eller dødsdriftens præmisser.


Freuds spekulationer omkring dødsdriften var dog heller ikke uden problemer. Den gentagelsestvang, der ifølge Freuds hypotese udtrykker dødsdriften, virker ifølge hans hypotese i retning af at genoprette en tidligere og mere primitiv tilstand, der i sidste instans skulle være identisk med den spændingsløse tilstand i den uorganiske materie før livets opstået. Blandt Freuds forudsætninger for denne tankegang finder man et bredt spektrum af ideer, som langt fra lader sig forene til en samlet teori: Helmholtz= entropilov om universets varmedød, Fechners teori om bølgebevægelser, von Hartmanns teori om det ubevidste som summen af naturens periodisk gentagne processer fra planeternes bevægelser til ålens vandring, Fliess= periodeteori og måske også Nietzsches tanker om gentagelsen. Der er ikke noget påtrængende behov for at få bestemt alle de fysisk-mekaniske love, der er virksomme i organismen, når det egentligt gådefulde er, hvad der hos nogle personer tilsyneladende sætter lystprincippet ud af funktion.

I overvejelserne over dødsdriften og det onde skal man ikke blot standse ved den simpleste løsning, at dødsdriften er ond, fordi den søger døden, mens livsdriften er god, fordi den søger livet. Hvis man overhovedet accepterer Freuds konstruktion, må man samtidig medgive ham, at dødsdriften i mange tilfælde leverer den kraft, livsdriften skal bruge for at nå sine mål, mens livsdriften i skikkelse af seksualdriften i andre tilfælde tilstræber en så drastisk vej til spændingsreduktion, at det nærmer sig billedet af døden, hvis det ikke direkte udsætter individet for livsfare. Dette paradoks mellem de to driftsgrupper kan og skal ikke slet og ret elimineres, hvad Jean Laplanche så glimrende har gjort opmærksom på (Laplanche 1970), og det siger noget om, at dødsdriftsteorien snarere end at være en definitiv teoretisk landvinding er en påmindelse om en række uløste problemer.

Man kan naturligvis anskue hele dette teoretiske kompleks ideologikritisk, som Eric Danielsen gør: AFreuds antropologisering af aggressionsdriften er i realiteten et af de mest frastødende affaldsprodukter af den psykoanalytiske teori.@ (Danielsen 1978, s. 34). Men så afskærer man sig samtidig fra at finde ud af, hvad Freud egentlig var på sporet af. Det er en udbredt forenkling, at psykoanalysen med dødsdriften søger at give en entydig driftsmæssig forklaring på det ondes manifestationer, og at dødsdriften skulle være en særlig hårdnakket og bestialsk variant af aggressionsdriften. Bestialske forbrydelser er aldrig søgt forklaret som rene manifestationer af aggressions- eller dødsdriften, og der er ingen entydig sammenhæng mellem den formodede styrke af døds- eller aggressionsdriften og omfanget af de forbrydelser, den formodes at afstedkomme. Når forbrydelser f.eks. lader sig føre tilbage til psykopati eller paranoia, har den tilgrundliggende psykodynamik at gøre med et forsvar for et gode eller en reaktion på tabet af et gode. Den ret udbredte beskæftigelse med kriminologi inden for mellemkrigsårenes psykoanalyse forsvarede i reglen det synspunkt, at forbrydelsen udspringer af paranoide vrangbilleder af en ond forfølger, der skal bekæmpes, eller af et underliggende strafbehov knyttet til et primitivt overjeg.

Det, jeg med endnu et hjælpebegreb har kaldt det dæmonisk onde, er processer, der er upåvirkelige af lystprincippet, og som ikke er afledt af lystprincippet. Jeg tager det frem her, fordi også dæmonologien indgik som kildemateriale bag Freuds opstilling af dødsdriftsteorien. Hekseteologerne havde ret i deres fornemmelse af, at djævelen er andet og mere end en falden engel. Han er indbegrebet af en grum og farlig underverden. De dæmoner, der har fået magt over traumatiserede patienter, trækker dem ikke blot henimod adfærdsmønstre, der hverken på kortere eller længere sigt er til nogen fornøjelse eller gavn. De afslører også en underverdenen, der virker eroderende ind på alle antropomorfe - menneskelignende - træk. Freuds tankegang omkring den mærkelige kortslutning af organismens livsbane henimod døden synes at være den, at når traumatiseringen gennembryder det pirringsskjold, der beskytter organismen mod voldsomme ydre påvirkninger, regrederer den som forsvar til en dybereliggende funktionsmåde, der er uhyggelig og dæmonisk, fordi den er fremmed for alle kendte psykologiske mekanismer, først og fremmest lystprincippet. Freud havde en fornemmelse af, at forklaringen skulle søges inden for fysisk-biologiske lovmæssigheder, der ikke er konforme med den bevidsthedspsykologiske overbygning, evolutionen havde bragt med sig. Det er med Freuds formulering, som om hjernens lyst-ulystcenter er narkotiseret, så det ikke kan aflæse angstsignalerne korrekt og derfor ikke gribe ind i processer, der normalt ville være blevet hæmmet (1926d). Traumet har slået angstberedskabets korrekte funktionsmåde i stykker og overlader dermed organismen til en mere primitiv styring.


Ligesom for den narcissistiske spejlings vedkommende hænger det dæmoniske i dødsdriften både fylo- og ontogenetisk sammen med dens manglende evne til at finde et objekt eller til at vedkende sig et objekt. Kan den kun finde subjektet selv som objekt, bliver den dæmonisk. Vendes den derimod udad, bliver den til en aggressionsdrift i sædvanlig forstand og adlyder her lystprincippet, hvorfor den følgelig må gennemgå de allerede kendte socialiserende processer i retning af realitetsprincippet og overjeget. Der er intet i aggressionsdriften som sådan, der strider mod lystprincippet. Det kan være en højst funktionel størrelse i det psykiske liv, som Konrad Lorenz senere har argumenteret for i Det såkaldt onde (Lorenz 1965). Freuds tanker om udadvendingen som et resultat af er Adriftsblanding@, der tvinger dødsdrifterne til at deltage i livsdrifternes projekt, er igen et stykke ren spekulation, der måske alligevel rummer en rationel kerne: ethvert objekt virker som en trussel mod den narcissistiske organisation af dødsdriften og må følgelig elimineres, når det står i vejen for den selvdestruktive livsbane, som dødsdriften afstikker. Den primitive grådighed og misundelse, som Melanie Klein ser som dødsdriftens tidligste udtryk (jvf. næste afsnit), repræsenterer forsøg på at genetablere en psykisk ligevægt, hvor det gode ikke eksisterer, men tvinger samtidig den rudimentære psyke til at tage objektets eksistens i betragtning som noget, der skal ødelægges, og derved er der banet vej for dødsdriftens accept af objektets eksistens.

 

 

5. Det onde objekt

Melanie Klein, der almindeligvis betragtes som en af de mest eklatante tilhængere af dødsdriftsteorien i den efterfreud=ske æra, mente som Freud, at dødsdriften gør større skade i det indre end i det ydre, og at det derfor er en hovedopgave for såvel pædagogik som terapi at hjælpe den til at finde et ydre udtryk gennem et reelt objekt. Klein var mindre bange end andre psykoanalytikere for at operere med det onde som en primær agent, og hun gik videre end Freud med polariseringen mellem godt og ondt, som hun ophævede til en grundlæggende polaritet mellem gode og onde psykiske objekter. Hvor Freud og Abraham nåede ned under ambivalensen til præambivalensen som forklaring på den primitive psyke, gik Klein endnu et skridt længere tilbage til en tilstand, hvor den præambivalente splitting er en ustabil dannelse, fordi det projicerede onde ikke lader sig holde ude, men hjemsøger den primitive psyke med en paranoid-skizoid grundstruktur til følge. Dette er igen en tilstand hinsides lystprincippet, men nu tildelt en langt mere almen status end den håndfuld af specialtilfælde, Freud placerede under denne overskrift. I Kleins version af narcissismen lykkes projektionen af de onde objekter ikke, enten fordi det onde ikke i tilstrækkelig grad kommer ud, eller også fordi det reintrojiceres i samme bevægelse som det projiceres efter en primitiv gengældelsens logik (lex talionis). Det indre onde objekt er en realitet og en konstant trussel mod jeget, der kan reagere med fornægtelse, skizoide spaltninger og projektioner eller i ekstreme tilfælde evakuering af det gode fra billedet af ens egen krop til en mere sikker ydre lokalitet. Det ondes logik følger vampyrmyten, at hvis man er blevet bidt af det onde, bliver man selv ond, og det er på sin vis den samme logik, heksejægerne uddrog af deres erfaringer med heksefænomenet.

Kleins terapi sigter mod at få det onde ud ved at gøre det synligt i den ydre verden. En del af det terapeutiske arbejde består i at få patienten til at skabe håndgribelige ydre billeder af, hvad der foregår i det indre (Klein 1929 og 1930). Det er et fremskridt, hvis den indadrettede destruktivitet reelt eller i fantasien kan rettes udad, for så kan der arbejdes med den. Oprindelig er der ganske vist ingen forskel på det indre onde objekt og det ydre onde objekt. Barnet registrerer sin egen destruktivitet i billedet af en ødelagt, skræmmende og angribende objektverden. I den reelle interaktion mellem moder og barn kan moderen imidlertid bidrage til at neutralisere de onde objekter, og den intersubjektive relation kan hun hjælpe barnet med at tilføje en symbolværdi til objekterne. Ligesom barnet lærer, at billedet af et uhyre ikke er nær så farligt som er rigtigt uhyre, bliver det generelt i stand til at bruge symbolerne som en buffer mellem sig truede jeg og sine indre onde objekter. I legeterapien forsøger barnet selv at reparere det massakrerede legetøj, ligesom det i personlighedsudviklingen kan erfare sine reparative evner over for fantasibilledet af moderens ødelagte krop, f.eks. ved at give hende gaver. I lighed med Freuds opfattelse bliver dødsdriften først for alvor farlig, hvis den ikke i tide finder vej til et symbolsk eller reelt udtryk i det sociale rum, hvor den er modtagelig for formning og åben for udvikling.

Fairbairns tog i sine arbejder fra årene under anden verdenskrig nogle af Kleins ideer op og radikaliserede dem, hvad der i efterkrigsårene trak Klein med i den samme retning. Han fokuserede som Klein på det onde objekt, men relaterede desuden problematikken til dæmonologien på en i vores sammenhæng særligt interessant måde. I sin artikel om de onde objekters fortrængning og tilbagevenden (1943) knyttede han direkte an til Freuds afhandling om djævleneurosen. Hans tankegang er, at det onde internaliserede objekt, der f.eks. repræsenterer en seksuel krænker, fortrænges, hvorefter barnet reagerer med skamfølelse på det, fordi det oprindelig har identificeret sig med dette objekt:

 

Hvis barnets objekter præsenterer sig for det som onde, føler det sig selv ondt, og det kan fastslås med samme grad af sandhed, at hvis et barn føler sig ondt, indebærer det, at det har onde objekter. Hvis barnet opfører sig ondt, gælder den samme betragtning; og af den grund viser et kriminelt barn sig altid at have onde forældre (i hvert fald set fra barnets synsvinkel). [...] Det er umuligt for nogen at komme igennem barndommen uden at have onde objekter, der bliver internaliseret og fortrængt. (Fairnbairn 1943, s. 64).

 


Der er noget paradoksalt i, at et kriminelt barn hellere erkender, at det selv er ondt, end at forældrene er onde:

 

Et af dets motiver til at blive ondt er at gøre dets objekter Agode@. Ved at blive ondt påtager det sig den byrde af ondskab, der synes at findes hos dets objekter. (ibid., s. 65).

 

De indre onde objekter er som en femte kolonne, der kræver iværksættelse af forsvar. Det umiddelbare forsvar er fortrængningen, men hertil kommer overjegets forsvar, skyldens forsvar eller det moralske forsvar, der muliggøres gennem internalisering af gode objekter. I kraftspillet mellem de indre onde og gode objekter kan jeget antage en betinget form for godhed eller ondskab, der ikke må forveksles med ondskaben i dens ubetingede form, som hænger sammen med identifikationen med det onde objekt.

 

Det er bedre at være synder i en verden styret af Gud end at leve i en verden styret af djævelen. [...] I en verden styret af djævelen kan individet måske undgå det onde, der ligger i at være synder, men det er ondt, fordi verden omkring det er ond. [...] Den eneste fremtidsudsigt er død og ødelæggelse. (ibid., s. 66-7).

 

Internaliseringen af de onde objekter sker i et forsøg på at kontrollere dem, og fordi de er så påtrængende, at de ikke lader sig afvise.

 

Barnet er Abesat@ af de onde objekter, som om det var onde ånder. (ibid., s. 67).

 

Men frem for alt internaliserer det dem, fordi det behøver objekter. En mandlig patient drømmer, at han står ved siden af sin moder med en skål chokoladebudding på bordet foran sig. Han er glubende sulten, men ved, at buddingen indeholder dødelig gift, så han må vælge mellem at dø af sult og dø af forgiftning - og vælger det sidste.

Målet for psykoterapien er at slippe de onde objekter løs fra det ubevidste, men forsøg på dette rejser en forståelig modstand hos patienten, fordi det vil resultere i, at den omgivende verden vil blive befolket af rædselsvækkende djævle (ibid., s. 69). I en positiv overføringsrelation til terapeuten kan der ske det, at skyldfølelsen lettes noget, mens fortrængningen af de indre onde objekter til gengæld intensiveres. Behandlingen foregår på to planer, der skal være i balance, ligesom hvis en højmesse i koret ledsages af en sort messe i krypten:

 

Det bliver evident, at psykoterapeuten er eksorcistens sande efterfølger, og at han ikke blot beskæftiger sig med Asyndernes forladelse@, men også med Adjævlenes uddrivelse@. (ibid., s. 70).

 

I sin kommentar til Freuds analyse af Haizmann (han citerer Freud for, at Adæmonerne er onde, forkastede ønsker, derivater af afviste, fortrængte driftsimpulser@) gør Fairbairn det klart, at han ikke mener, at djævelen repræsenterer den fortrængte seksualitet, men derimod det internaliserede onde objekt. Haizmann solgte netop ikke sin sjæl mod driftstilfredsstillelse, men for at få en fader, hvor ond denne end måtte være, siger Fairbairn.

Omdrejningspunktet i denne teori, der efterfølgende gøres mere kompleks gennem sondring mellem to versioner af det onde objekt (det afvisende objekt og det ophidsende objekt), er, at jeget har en libidinøs binding til det onde objekt, idet libidoen er objektsøgende og ikke lystsøgende. Freuds overvejelser over, hvad der ligger hinsides lystprincippet, er således ikke relevante for Fairbairn, da han slet ikke anerkender lystprincippets betydning, ligesom overvejelser over dødsdriften er overflødige, da han heller ikke anerkender drifternes betydning. Derimod anerkender han Freuds påpegning af problemet med patientens modstand og negative terapeutiske reaktion, som han selv mener har udspringer af det indre onde objekt. Artiklen er skrevet under anden verdenskrig, og Fairbairn lægger som Freud vægt på arbejdet med krigsneuroser og -psykoser, der altid rammer personer med et uafklaret forhold til det indre onde objekt og udløses enten ved mødet med ydre onde objekter eller tabet af ydre gode objekter.

 

>Hvad disse mennesker behøver, er ikke en psykoterapeut, men en evangelist=, thi fra et nationalt synspunkt er krigsneurosernes problem ikke så meget et psykoterapeutisk problem som et problem, der angår gruppemoral. (ibid., s. 81).


Fairbairn tog aldrig den fulde konsekvens af sin beskrivelse af det onde objekt, fordi han aldrig ville fraskrive et nok så traumatiseret barn det indre kompas, der tillader det at orientere sig mellem godt og ondt. Denne religiøst-romantiske indstilling hindrede ham muligvis i at se de sorteste dybder i den patologi, han beskæftigede sig med, men kan til gengæld som terapeut have gjort det muligt for ham at udholde svære tilfælde uden at give op.

Det er vanskeligt at sige, hvor meget Klein indoptog fra Fairbairn, men hans afvisning af driftsteorien og herunder af dødsdriften kan muligvis spores i hendes interesse for at sætte psykologiske begreber på de objektrelationer, hun henførte til dødsdriften, nemlig grådighed og misundelse (jvf. Klein 1946 og 1957). Grådigheden hænger sammen med dødsdriften, fordi den anvender sadisme (forsøg på tilegnelse af det gode med det onde), og misundelsen, fordi den er destruktiv (det gode, jeg ikke kan få del i, skal ikke have lov til at eksistere). Man genkender to af de syv dødssynder, der igen er egenskaber, der traditionelt har været tilskrevet djævelens tilhængere, og som man i yderste konsekvens kunne få tilfredsstillet ved at forskrive sig til djævelen (de fem andre dødssynder er hovmod, vrede, dovenskab, gerrighed og utugt). Man skal dog huske, at det hos Klein drejer sig om fantasiscenarier, således at ødelæggelsen såvel som fantasien om gengældelsen udspiller sig over for indre objekter og først sekundært får konsekvenser for barnets omgang med yderverdenens objekter, f.eks. når det med alle tegn på afsky og angst vender sig fra det bryst, moderen tilbyder det.

M.h.t. spørgsmålet om en indre vs. ydre (traumatisk) forklaring, vælger Klein fremdeles at interessere sig for den første mulighed. Djævlebesættelsen er som arvesynden medfødt. Selv om barnet har de bedste forældre i verden, er det ikke nogen garanti for, at det vil få en let kamp mod de indre dæmoner. Pædagogisk såvel som terapeutisk henleder hun altid opmærksomheden på problemer at denne type, som hun regner med regelmæssigt at møde, men samtidig opstiller hun et righoldigt arsenal af modeller for, hvordan dette primære onde kan tackles gennem eksternalisering, symbolisering, integration, reparation og alt det, der hører den depressive position til.

I den danske psykoanalytiske offentlighed fik Kleins synsmåde støtte fra en uventet kant, da psykiateren Erling Jacobsen i 1983 publicerede essaysamlingen Godt og ondt, hvor han udforsker nogle af de samme lag i personligheden, men med helt andre metoder, nemlig anvendelsen af LSD, jvf. min anmeldelse af bogen (Andkjær Olsen 1985). Hvor det gode og det onde objekt er personlighedens byggesten hos Klein, søger Jacobsen at finde ned til de to affektreaktioner, der bestemmer, hvad der er godt og ondt. Det er affekter, der skabes i den basale objektrelation til moderen, og som betegnes den orale lyst og den orale ulyst. Der ligger ikke nogen driftsdualisme bag denne sondring, da det er det samme grundlæggende behov, der udløser de to affekttyper:

 

Ingen, der har opleves disse tilstande [oral lyst og ulyst], kan være i tvivl om, at man her umiddelbart står over for henholdsvis det gode og det onde. (Jacobsen 1983, s. 113).

 

Den orale lyst kvalificeres i forhold til alle andre lystformer ved sin tidløshed og grænseløshed, hvorigennem den er kilde til almagtsfølelser og religiøse oplevelser. Den hænger snarere sammen med tilfredsstillelse af tørst end af sult, og dens objekt er Aden gode mælk@. Den knytter sig associativt sammen med Amoderens smil, hendes hænder, stemme, pleje, opmærksomhed og endda lyden af hendes fodtrin@ (ibid., s. 116). Kropsligt er den ikke blot forankret til munden, men desuden til Aden øverste del af fordøjelseskanalen og i høj grad netop til den region, man kalder solar plexus, og som sender nervetråde både til åndedrætsorganerne, mavesækken og kønsorganerne@ (ibid., s. 117).

Den orale ulyst hænger sammen med Aen art åndelige smerter knyttet til indvoldene, en slags sorte affekter, der optræder sammen med arketypiske billeder af blæksprutter, fangarme og slim@ (ibid., s. 118). Det er ikke som hos Klein noget sekundært, afledt af grådighed og en deraf opstået paranoid angst. Der er snarere tale om den kvalme, der opstår, når det allerede mætte barn pånødes mere mælk. Det onde bryst og den onde og giftige mælk kan ikke - som i Freuds model af det rensede lystjeg - holdes ude:

 

Når den store magtfølelse, Thymos, bliver sat ind mod den giftige mælk, kan det føre til, at man optager den i sig, og fra da af eksisterer ondskaben inden i én. (ibid., s. 119).

 


Erling Jacobsen synes ikke at adskille sig væsentligt fra eksisterende udviklingsteorier, når han beskriver moraludviklingen som en integration af den orale lyst og ulyst. Den for ham tidstypiske patologi består i en spaltning, hvor den orale lyst udvikles til narcissistiske storhedsforestillinger, mens den orale ulyst forbinder sig med kroppens muskelbaserede aggressivitet, der kan føre til grusomhed.

 

 

6. Det dæmonisk onde som det usymboliserede

Wilfred Bion (1962, 1965, 1967, 1970) havde et forslag til at løse det intrikate metapsykologiske problem omkring Kleins psykiske objekter: hvorfor tale om objekter, når det tilsyneladende i mange tilfælde drejer sig om forestillinger i sædvanlig forstand? Bion opstillede et hierarki af niveauer, der angav den grad af psykisk bearbejdning, der var blevet modtagne impulser til del fra de mest primitive indtryk til de højest sammensatte videnskabelige begreber. Teorien er fremstillet i det referencesystem, han kaldte Nettet (the Grid), og som er gengivet i starten af alle hans bøger. Den afgørende grænse går ikke som i klassiske teorier mellem primær- og sekundærprocesser eller mellem tings- og ordforestillinger. Det afgørende er, om de tilstrømmende impulser overhovedet nedfældes som psykiske elementer, eller de afvises. Den hypotetiske psykiske funktion, der varetager oversættelsen af impulser til psykiske elementer, kalder Bion for alfa-funktionen, og de producerede elementer for alfa-elementer. Man kunne også sige, at alfa-funktionen sætter labels på impulserne, så de kan klassificeres, genkendes og genfremkaldes i bevidstheden. De impulser, som alfa-funktionen ikke kan Aprocessere@ eller sætte labels på, kaldes beta-elementer. Det er beta-elementerne, der er psykiske objekter i egentlig forstand, mens alfa-elementerne svarer til primitive forestillinger, der ligger til grund for tænkning.

Bion sætter ikke direkte sin teori i relation til det onde, men det gør Bion-eleven James S. Grotstein i en serie artikler fra 1979-91. I artiklerne om det onde og den dæmoniske besættelse (1979 og 1984) arbejder Grotstein videre med begreber fra Klein, Bion og Meltzer. Han skelner som kleinianerne mellem en grundlæggende spaltning mellem noget godt og ondt i personligheden, gud og djævelen, og konstaterer, at det næsten altid er let at finde teologiske refleksioner hos psykiatriske patienter. Djævelen har en realitet for dem og er kernen i deres sygdom. Det drejer sig kun indirekte om dødsdriften, for dødsdriften kendes alene som fantasier eller rudimentære fortællinger om onde objekter, hvis funktion er at organisere kaotisk neurofysiologisk Astøj@ (Grotstein 1979, s. 408). Psykologisk set ligger grådighed og misundelse til grund for det onde (misundelsen kaldes dødsdriftens psykiske repræsentation), og Klein har allerede beskrevet, hvordan misundelsen af det gode objekt sætter en række destruktive mekanismer i gang rettet mod dette objekt.

Grotstein vil supplere dette med de mekanismer, der rettes mod selvet. Han mener at have indkredset et psykisk kunstgreb, hvor barnet for at sikre sin almagt fornægter sit eget selv, bliver usynlig og spiller død. Dette er selve kernen i den traditionelle djævlepagt: man forskriver sig selv helt eller delvis til djævelen for til gengæld at opnå en aktuel kompensation, in casu en sikring af almagtsfølelsen gennem usårlighed over for Atingenes orden@ og Atilfældets love@ (som man kan sidestille med overjeget og realitetsprincippet). Desuden opnår de sikkerhed mod angreb fra det onde. Disse patienter har givet afkald på evnen til at lære af erfaringen. Det virkeligt gode objekt bliver en tortur for dem, fordi de aldrig kan nå det.

Det postulerede kunstgreb, hvorigennem selvet genopstår i nye skikkelser efter den tilgrundliggende selvfornægtelse, er ifølge Grotstein et træk, som Klein overså, da hun skabte begrebet om den projektive identifikation, selv om der faktisk var en djævlepagt i den roman af Julian Green, der giver den tydeligste eksemplifikation af begrebet (If I Were You, jvf. Klein 1955). Noget i dette ligner et radikalt forsvar for det sande selv i Winnicotts forstand, men med den tilføjelse, at det sande selv er blevet ondt og dermed i grunden også falsk. Den indbildte almagt giver en følelse af perfektion, hvorudfra alt kan kritiseres. Negativiteten bliver dette selvs credo (ligesom det er Mefistofeles= credo i Faust). Intet bider på det, selv ikke døden. Denne usårlighed har det vundet ved allerede at have dræbt sig selv mentalt. Dødsmærkede personer kan gennem den samme form for selvfornægtelse opnå en slags Afred@ i sindet og Aforsoning@ med skæbnen, som det kan iagttages på hospices. I litteraturen optræder denne personlighedstype som den flyvende hollænder, der i Wagners opera er dømt til at sejle hvileløst rundt på verdenshavene.


Det var som omtalt ikke mindst den negative terapeutiske reaktion, der satte Freud på sporet af dødsdriften. Grotstein sidestiller den med misundelsen og ser den fremstillet, når han som terapeut bliver en eksternalisering af de Abesatte@ patienters indre gode objekt, som det bliver den rene tortur for dem at opleve uden for deres kontrol. Dybest set optræder han som djævelen, til hvem de engang har forskrevet deres sjæl, og som nu i et nyt djævelsk spil tilbyder at sælge den tilbage (Grotstein 1979, s. 414). Disse patienters vampyragtige grådighed giver dem ikke livet tilbage, men suger det ud af andre, så der skabes stadig flere nye vampyrer. Dette er ikke kun et billede på ekstreme psykopater som Charles Manson. Alle har reminiscenser af disse indre objekter, der arbejder som en slags delpersonligheder, der hver er udstyret med en selvstændiggjort og uafhængig vilje. Det er ikke sådan, at Grotstein vil indføre en ny diagnose som f.eks. Adæmonisk besættelse@, men han finder i en række tilfælde inden for et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser en særligt hårdnakket modstand og en særlig høj grad af uanalyserbarhed, som han søger at sætte på formel på denne måde, og som han efterfølgende også mener at finde i en mildere grad i andre psykopatologiske tilfælde.

 

Således er paranoia det underliggende element i al psykopatologi, og opnåelsen af den depressive position er dens helbredelse. [...] Neurosen er kun et gruppe af teknikker til at tackle psykotiske objekter. (Grotstein 1979, s. 433-4).

 

Inspireret af Bicks og Meltzers ideer om adhæsiv identifikation inddrager Grotstein en dybere mangeltilstand, der skyldes mangelfuld grænsedragning mellem barnet og moderen (jvf. Knud Hjulmands artikel om adhæsiv identifikation i Andkjær Olsen 2002). Evnen til at trække en grænse ved huden er forudsætning for al senere grænsedragning og afgrænsning og også for den splitting mellem indre og ydre og mellem godt og ondt (himmel og helvede), som trods alt er til stede i det paranoide univers. Uden en fungerende jeggrænse invaderes det indre rum af det almægtige ydre objekt, hvilket er begyndelsen til dannelsen af bizarre objekter i Bions forstand (f.eks. en grammofon udstyret med evnen til at lytte). Spædbarnet foretager i denne situation en paradoksal idealisering af det invaderende onde objekt for at opnå en midlertidig illusion om en grænse til det. Basale kognitive færdigheder ofres for den sikkerhed, der opnås gennem denne operation:

 

Denne >sikkerhedsoperation= gentager den ultimative pagt med djævelen, der efter min opfattelse konstituerer et fast element i skizofrenes fantasiverden. (Grotstein 1979, s. 436).

 

Det er tilsyneladende en beslægtet mekanisme, der indstifter det onde som psykisk realitet ved traumatiske oplevelser. Den primære dæmonisering sker gennem selvfornægtelsen, og den følges op af en sekundær dæmonisering, hvis effekt er den altfortærende negativisme, hvormed de skizofrene møder omverdenen. Omverdenen er fyldt af bizarre objekter, der konstitueres af en blanding af virkelige objekter og projicerede dele af selvet (Grotstein 1979, s. 442).

I den efterfølgende artikel (Grotstein 1984) fortsættes nogle af disse tankegange. Grotstein placerer nu i positiv forstand psykoanalytikeren i samme rolle som Malleus maleficarums djævlediagnostikere i disses forsøg på at finde og uddrive det onde. Med støtte i Ricoeurs ideer om det ondes symbolik finder han en ursituation i mødet med kaos. Når det gode objekt ikke er i stand til at beskytte barnet mod oplevelsen af kaos, føler det sig prisgivet den onde forfølger (rovdyret) og anvender derfor (1) selvfornægtelsen, så der ikke er noget yderligere at miste, (2) idealiseringen af forfølgeren og (3) negativismen over for alt i verden, fordi det ikke lever op til fuldkommenhedsidealet.

I en senere artikelserie (1990-91) forsøger Grotstein sig med en teoretisk overbygning til de tidligere hypoteser om djævlebesættelsen. På helvedes plads i systemet sætter han nu intetheden, kaos, Adet sorte hul@, og han ser manifestationer af dødsdriften som forsøg på at tilpasse sig til intetheden. Modsætningen til dette helvede er ikke en paradisisk tilstand, men meningsfuldhed, som er modstillet helvedsvisionens meningstomhed. Mening er det, som f.eks. moder og barn tillægger hinanden: moderen betyder noget for barnet, barnet betyder noget for moderen, og imellem dem en fælles eller delt mening (shared meaning). I dette univers findes både godt og ondt, som kan spille med og mod hinanden i meningsfulde etiske konflikter og hændelsesforløb. Det er hele den helbredelsesproces, der finder sted fra og med den depressive position. Denne proces hindres, når alfa-funktionen ikke i tilstrækkelig grad producerer alfa-elementer, men efterlader ubrugelige beta-elementer i psyken.


I sin søgen efter årsager deler Grotstein sin opmærksomhed ligeligt mellem subjektpolen og objektpolen. Subjektpolen er som hos Klein overdreven grådighed og misundelse, objektpolen er en ydre traumatisering. Det, der gør traumet traumatisk, er dets vilkårlighed snarere end dets absolutte styrke. I et meningsfællesskab mellem moder og barn vil moderen være i stand til at beskytte barnet mod alvorlige traumer, og hun vil bidrage til barnets indlæring af de lovmæssigheder, som gør det muligt at foregribe og forhindre kommende traumer. Når skabelsen af meningsfylde ikke opstår som modpol til traumerne, vil barnet være prisgivet traumernes vilkårlighed, og mange af dets reaktioner skal forstås som forsøg på at tilpasse sig vilkårligheden (vente det uventede). Når det ikke kan beskyttes mod det onde, må det som et sidste værn mod kaos forsøge gennem identifikation at tage parti for det onde og identificere sig med det.

Grotstein finder det her nødvendigt at gå videre end til overreaktioner af et ontogenetisk angstberedskab og søger i stedet sine forklaringer i et fylogenetisk substratum, hvori reaktionsmønstre fra et univers, hvor der hersker en konstant fare for forfølgende rovdyr, er overleveret. Dødsdriften anskues i denne kontekst som et nedarvet reaktionspotentiale, der egentlig skal beskytte individet i scenarier med byttedyr og rovdyr (prey - predator), men som i den menneskelige psyke ligger bag de psykotiske forsvarsmekanismer. Denne Aprey-predator@-mekanisme henføres til Bowlby (1969) som forklaring på styrken i de Klein=ske paranoid-skizoide mekanismer.

Grotstein går dog endnu et skridt videre, når han forsøgsvis antager, at der under den paranoid-skizoide position altid vil kunne findes en primitiv depressiv position beroende på erfaringer af objekttab. Uden et forudgående objekttab vil barnet aldrig kunne føle sig så ubeskyttet og hjælpeløs, som dets reaktioner på indbildte forfølgere tyder på. Der er ikke blot tale om et fravær af en beskyttende moder, men om en direkte prisgivelse af barnet. Moderens projektive identifikationer vil normalt, når de har karakter af en Avelsignelse@ af barnet, efterlade et godt indre objekt, der vil beskytte det mod angst, selv når hun er borte, men den omvendte mekanisme findes også, nemlig at moderen gennem projektiv identifikation udsætter barnet for en Aforbandelse@, der i samme moment implicerer et fravær af det gode objekt (dvs. et objekttab) og et nærvær af det onde (og indstiftelsen af en paranoid-skizoid mekanisme). Set fra moderens synsvinkel er der måske blot tale om at forsøge at skaffe sig af med de onde objekter, der har forfulgt hende siden barndommen.

Det oprindelige objekttab har uanset sine psykiske implikationer realitet allerede på det underliggende fysiologisk-biologiske niveau. Det rammer ind i nogle mekanismer omkring organismens selvregulering, som forstyrres på denne måde. Denne grundlæggende patologi er af grundbrist-, defekt- eller deficittypen, men ifølge Grotstein skal man undgå at foretage en psykopatologisk klassifikation, hvor denne type stilles over for lidelser, hvor forsvarsmekanismerne er dominerende. Grundbristen er kernen i det onde og findes i mildere eller alvorligere grad i alle psykiske lidelser. Som kleiniansk skolet analytiker anskuer Grotstein al dybere patologi som en konstant udfordring, som senere anlagte forsvarsmekanismer og coping-strategier i større eller mindre grad har held til at neutralisere. Derfor ser han deficit- og forsvarspatologien som de to sider af den samme mønt. De vil ikke på en meningsfuld måde kunne skilles ad i praksis.

 

 

7. Afsluttende bemærkninger

Ved et seminar i Danmark fortalte en svensk psykoanalytiker for nogle år siden om en patient, der var syg, fordi hans moder ikke havde kunnet udfylde rollen som godt objekt. Lige fra barndommen havde han båret rundt på den livløse moder som en indre byrde, der lagde beslag på alle hans psykiske kræfter. Da moderen endelig døde, fik han efter kremeringen udleveret hendes jordiske rester i en urne, og han opdagede nu, at det raslede, når han rystede med urnen. Det havde en helbredende effekt, for på den måde kunne han forsikre sig om, at han var blevet lettet for sin byrde. Det onde objekt var endelig kommet ud! Dette er et enkelt ud af en mangfoldighed af eksempler på, hvordan det onde håndteres i terapien.

Der er i artiklen foretaget en sondring mellem to psykiske versioner af det onde, nemlig det Anormale@ onde og det Adæmoniske@ onde. Det er et åbent spørgsmål, hvor grænsen skal trækkes, og mange vil benægte, at det overhovedet skulle være nødvendigt at indføre en kategori som det dæmoniske onde. Både kristne teologer og ateistiske psykoterapeuter kan findes blandt modstanderne. De kristne opfatter djævelen som en falden engel, der på alle punkter er Gud underlegen, og hvis hele væsen bygger på negationen af Gud. Teodicé-spørgsmålet om, hvorfor den gode Gud tillader det ondes eksistens, besvares altid med, at det onde kun eksisterer på det godes præmisser. Dets eneste funktion er at afgøre, om menneskene i frihed vælger dte gode.


Hvad psykoterapien angår, var allerede Freud selv med til at udnævne djævelen til et fantasifoster med en bestemt repressiv social funktion, og han lå ligesom mange filosoffer og teologer under for traditionelle teodicé-tankegange: AI begyndelsen var det gode, men så ....@. Hos psykoanalytikere og psykoterapeuter er det ofte lystprincippet, der står som det godes garant og Vorherres arvtager på jorden. Polariteten mellem godt og ondt bygger på en generalisering af lyst- og ulystoplevelser (jvf. navnlig Erl. Jacobsen ovenfor) og hænger inden for psykoanalytisk teori snævert sammen den måde, hvorpå lystprincippet forarbejder de impulser, der tilflyder psyken fra det indre og det ydre. I den normale udvikling kendes to transformationer af den primitive polaritet, nemlig lystprincippets forvandling til realitetsprincip og lystjegets forvandling til overjeg. I begge tilfælde nyttiggør individet oplevelsen af det ulystbetonede og de kræfter, som denne oplevelse hænger sammen med, til at orientere sig i en verden, der beherskes af naturlovene og de samfundsmæssige love, og til at handle efter disse to sæt af realiteter.

Det er forestillingen om, at det onde i virkeligheden kun er en generalisering af mere eller mindre tilfældige ulystoplevelser kombineret med uheldige regnefejl i impulsforvaltningen, der har fået mange til at postulere, at det onde som sådan ikke eksisterer, fordi det, der er et onde for den ene, samtidig er et gode for den anden. Mennesker, der traditionelt kaldes onde, kunne efter denne tankegang mere præcist kaldes egoistiske eller asociale. Selv såkaldte forbrydelser mod menneskeheden samt rent psykopatologiske tilfælde af bestialsk adfærd er forsøgt analyseret ud fra denne betragtningsmåde, dvs. som personligt og/eller socialt set mislykkede strategier til at opnå lyst og undgå ulyst.

Vil man alligevel udover dette operere med en kategori for det dæmoniske onde, risikerer man let at blive kaldt menneskefjendsk og sat i bås med heksejægere, dommedagsprædikanter og sorte præster. Hertil må man sige, at det dæmoniske onde i psykoterapien ikke skal bruges som målestok for mængden eller kvaliteten af onde handlinger. I sin reneste form er det selvdestruktivt. Det skjuler det sig i det indre, hvorfra det nægter at lade sig uddrive. Det påkalder sig navnlig opmærksomhed hos personer, hos hvem lystprincippet så at sige er sat ud af spillet, og som i de tydeligste tilfælde oplever sig selv som uhelbredeligt onde (jvf. Khan 1984, Goldman 1988). Det giver sig ikke udslag i, at de pågældende opfører sig specielt ondskabsfuldt, men beror på en identifikation med det onde, som skyldes, at et forsvar mod det ikke har været muligt.

Freud fik det først teoretisk placeret, da han henførte en del af gentagelsestvangen til dødsdriften eksemplificeret ved fænomener som negativ terapeutisk reaktion, uanalyserbarhed og svær traumatisering. Klein holdt fast ved dødsdriftshypotesen, men konkretiserede den i retning af overdreven grådighed og misundelse. Fairbairn beskrev som Klein identifikationen med et indre ondt objekt og relaterede dette fænomen til en djævlebesættelse. Det samme gør Grotstein, der søger at skyde sig ind på et psykobiologisk substratum, hvis processer ikke lader sig oversætte til meningsfulde narrationer, og hvis psykiske realitet han beskriver som Adet sorte hul@ (også specificeret som meningsløsheds- og intethedsfornemmelser). Dødsdriften er for ham ikke en grunddrift, men de signifianter, der i form af apokalyptiske mytologier søges anvendt til at dække over det sorte hul. Både konkret og billedligt er den menneskelige kultur et postulat, for så vidt som den opretholdes af individer, der kravler rundt på et tilfældigt støvkorn i universet. De kan kun beskytte sig mod den intethed, der omgiver dem, gennem deltagelse i et meningsfællesskab, der holder oplevelsen af intetheden i skak ved hjælp af basale mytologiske og/eller religiøse konstruktioner. Fra denne synsvinkel handler psykopatologien om, at navnlig psykotiske patienter mangler effektive forsvarsmekanismer og kæmper en ulige kamp mod at blive opslugt af det sorte hul, samtidig med at det også er dem, der sædvanligvis har de dybestgribende religiøse anfægtelser i form af tvivl om Guds hhv. det godes eksistens.

Vi har ikke fundet et entydigt svar på det klassiske spørgsmål om ondets rod, men ser gang på gang, at både indre og ydre faktorer er involveret. Blandt de indre konstitutionelle faktorer er en ringere frustrationstolerance, ukorrigerbar grådighed og misundelse og mangelfuld symboliseringsevne. Blandt de ydre faktorer er forskellige former for omsorgssvigt, som fører til traumatisering af barnet. Det kan være mangelfuld beskyttelse af barnet, manglende spejling og overdreven anvendelse af projektive identifikationer, hvor barnet pålægges at containe forældrenes onde objekter.


M.h.t. det terapeutiske motto, der har været behandlet i artiklen, ADet onde skal ud!@, har hovedstrømningen inden for den psykoanalytiske teknik været at indordne det under den fornemmere, rent analytiske - eksplorative og afdækkende - metode med mottoet ASandheden skal frem!@ og betragte de fortrinsvis følelsesforløsende teknikker med rødder tilbage til Ferenczi og Rank som tilhørende en lavere orden. At netop de følelsesforløsende teknikker har fået stadig større udbredelse og vundet ry for at være mere effektive, siger dog også noget om, at den Arene@ analyse har problemer. Jeg ser Freuds fremhævelse af modstanden, den negative terapeutiske reaktion, den uendelige analyse, gentagelsestvangen og - naturligvis - dødsdriften som bevis på, at han udmærket kendte disse problemer, og jeg ser de i artiklen refererede synspunkter af Klein, Fairbairn, Bion og Grotstein som liggende i forlængelse af Freuds erkendelse. Hvor Rank-Ferenczi-traditionen i forståelsen af ADet onde skal ud!@ fastholder et aspekt af uddrivelse og katarsis med basis i lystprincippet, lægges der inden for objektrelationsteorien vægt på eksternaliseringen i videste betydning (jvf. Knud Hjulmands artikel om eksternalisering i Andkjær Olsen 2002). I den kleinianske terapi gælder det altid om at give det indre tomrum et ydre udtryk. Et ydre tomrum kan der bedre arbejdes med end et indre (Klein 1930). Under denne synsvinkel kan ADet onde skal ud!@ præciseres til ADet onde skal udtrykkes!@. Terapiens affektive dimension får fuld opmærksomhed, men under fastholdelse af den analytiske - symbolske, semiotiske - dimension (jvf. Lauritsen 2003).

 

 

 

 

 

Litteratur:

ANDKJÆR OLSEN, O. (1984): Ubevidste affekter. Psyke & Logos, 5: 87‑108.

 

ANDKJÆR OLSEN, O. (1985): Moral i psykoanalytisk belysning. Psyke & Logos, 6: 378‑95.

 

ANDKJÆR OLSEN, O. (1988): Ødipus‑komplekset. København: Hans Reitzels Forlag.

 

ANDKJÆR OLSEN, O. (2002): Psykodynamisk leksikon. København: Gyldendal.

 

ANDKJÆR OLSEN, O. OG KØPPE, S. (1981): Freuds psykoanalyse. København: Gyldendal, 1997.

 

BION, W. R. (1962): Learning from Experience. London: Maresfield Reprints, 1984.

 

BION, W. R. (1965): Transformations. London: Maresfield Reprints, 1984.

 

BION, W. R. (1967): Second Thoughts. London: William Heinemann.

 

BION, W. R. (1970): Attention and Interpretation. London: Maresfield Reprints, 1984.

 

BLOND, A. (1977): Knægtelse og krænkelse. En undersøgelse af konstitueringsproblemet for Freuds teori og af dens status som socialvidenskab. København: Rhodos.

 

BOWLBY, J. (1969): Attachment and Loss, Vol 1: Attachment. New York: Basic Books.

 

BROMBERG, W. (1975): From Shaman to Psychotherapist. A History of the Treatment of Mental Illness. Chicago: Henry Regnery Company.

 

CHERTOK, L. & SAUSSURE, R. (1973): Naissance du psychanalyste. Paris: Payot.

 

DANIELSEN, E. (1978): Vold - en ond arv? Grundbog i teorier om aggressionens psykologi. København: Gyldendal.

 

EIGEN, M. (1984): On Demonized Aspects of the Self. IN M. C. Nelson & M. Eigen (red.): Evil. Self and Culture (s. 91-123). New York: Human Sciences Press, Inc.

 

ELLENBERGER, H. F. (1970): The Discovery of the Unconscious. London: Fontana Press, 1994.

 

FAIRBAIRN, W. R. D. (1943): The Repression and Return of Bad Objects (with special reference to the >War Neuroses=). IN: Psychoanalytic Studies of the Personality (s. 59-81). London: Routledge & Kegan Paul, 1952/1986.

 

FERENCZI, S (1924): Versuch einer Genitaltheorie. IN: Schriften zur Psychoanalyse 2 (s. 317‑400). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1972.

 

FERENCZI, S. (1930): Relaxationsprinzip und Neokatharsis. IN: Schriften zur Psychoanalyse II (s. 257-73). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1972.

 


FREUD, S. (1893f): Charcot. Gesammelte Werke 1 (s. 18-35). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1972.

 

FREUD, S. (1893h): Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene. Studienausgabe 6 (s. 9-24). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1971.

 

FREUD, S. (1904b): Besprechung von John Bigalow, The Mystery of Sleep, London 1903. Gesammelte Werke, Nachtragsband (s. 493). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1987.

 

FREUD, S. (1906f): Antwort auf eine Rundfrage Vom Lesen und von guten Büchern. Gesammelte Werke, Nachtragsband (s. 662-64). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1987.

 

FREUD, S. (1908b): Charakter und Analerotik. Studienausgabe 7 (s. 23‑30). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1973.

 

FREUD, S. (1914c): Zur Einführung des Narzissmus. Studienausgabe 3 (s. 37‑68). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1975. Dansk udgave: Om indførelsen af begrebet narcissisme. Metapsykologi 1 (s. 83‑116). København: Hans Reitzels Forlag, 1983.

 

FREUD, S. (1912‑13a): Totem und Tabu. Studienausgabe 9 (s. 287‑444). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1974. Dansk udgave: Totem og tabu. København: Hans Reitzels Forlag, 1983.

 

FREUD, S. (1915b): Zeitgemässes über Krieg und Tod. Studienausgabe 9 (s. 33-60). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1974.

 

FREUD, S. (1915c): Triebe und Triebschicksale. Studienausgabe 3 (s. 75‑102). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1975. Dansk udgave: Drifter og driftsskæbner. Metapsykologi 1 (s. 117‑42). København: Hans Reitzels Forlag, 1983.

 

FREUD, S. (1917a [1916]): Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. Gesammelte Werke 12 (s. 1-12). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1999.

 

FREUD, S. (1919h): Das Unheimliche. Studienausgabe 4 (s. 241‑74). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1972. Dansk udgave: Det uhyggelige. København: Rævens Sorte Bibliotek, 1998.

 

FREUD, S. (1920g): Jenseits des Lustprinzips. Studienausgabe 3 (s. 213‑72). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1975. Dansk udgave: Hinsides lystprincippet. Metapsykologi 2 (s. 9‑73). København: Hans Reitzels Forlag, 1983.

 

FREUD, S. (1923d): Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert. Studienausgabe 7 (s. 283-319). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1973. Dansk udgave: En djævleneurose fra det 17. århundrede. Indeholdt i 1. udgave af Totem og tabu (s. 141-67). København: Hans Reitzel, 1961.

 

FREUD, S. (1925h): Die Verneinung. Studienausgabe 3 (s. 371‑77). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1975. Dansk udgave: Benægtelsen. Metapsykologi 2 (s. 213‑23). København: Hans Reitzels Forlag, 1983.

 

FREUD, S. (1926d): Hemmung, Symptom und Angst. Studienausgabe 6 (s. 227-308). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1971.

 

FREUD, S. (1930a): Das Unbehagen in der Kultur. Studienausgabe 9 (s. 191‑270). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1974. Dansk udgave: Kulturens byrde. København: Hans Reitzels Forlag, 1999.

 

FREUD, S. (1956a [1886]): Bericht über meine mit Universitäts-Jubiläums-Reisestipendium unternommene Studienreise nach Paris und Berlin Oktober 1885 - Ende März 1886. Gesammelte Werke, Nachtragsband (s. 31-44). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1987.

 

FREUD, S. (1985c): Briefe an Wilhelm Fliess 1887‑1904. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1986.


FREUD, S. & BREUER, J. (1895): Studien über Hysterie. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1970.

 

GAMMELGAARD, J. (1982): Fra hekse til hysteriske kvinder. Agrippa, 4,4: 421-40.

 

GODFREDSEN, E. (1973): Medicinens historie. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

 

GOLDMAN, H. A. (1988): Paradise Destroyed: The Crime of Being Born - A Psychoanalytic Study of the Experience of Evil. Contempopary Psychoanalysis, 24: 420-50.

 

GROTSTEIN, J. S. (1979): Demoniacal Possession, Splitting, and the Torment of Joy: A Psychoanalytic Inquiry into the Negative Therapeutic Reaction, Unanalyzability, and Psychotic States. Contemporary Psychoanalysis, 15: 407-45.

 

GROTSTEIN, J. S. (1984): Forgery of the Soul: Psychoanalysis of Evil. IN M. C. Nelson & M. Eigen (red.): Evil. Self and Culture (s. 203-26). New York: Human Sciences Press, Inc.

 

GROTSTEIN, J. S. (1990-91): Nothingness, Meaninglessness, Chaos, And the ABlack Hole@ I-III. Contemporary Psychoanalysis, 26: 257-90, 26: 377-407 og 27: 1-33.

 

HANSEN, U. (1991): Psykoanalysens fortrængte fortid. Hypnotisøren Carl Hansen og Sigmund Freud. København: Akademisk Forlag.

 

HENNINGSEN, G. (1981): Heksenes advokat. København: Delta.

 

HUNTER, R. & MACALPINE, I. (1963): Three Hundred Years of Psychiatry 1535-1860. London: Oxford University Press, 1970.

 

JACOBSEN, E. (1983): Godt og ondt. Århus: Centrum.

 

KHAN, M. M. R. (1984): The Evil Contest: From Cumulative Trauma to Ego Mastery. IN M. C. Nelson & M. Eigen (red.): Evil. Self and Culture (s. 124-61). New York: Human Sciences Press, Inc.

 

KLEIN, M. (1929): Infantile Anxiety Situations Reflected in a Work of Art. IN: Love, Guilt and Reparation and Other Works 1921‑45. The Writings of Melanie Klein I (s. 210‑18). London: The Hogarth Press, 1975.

 

KLEIN; M. (1930): The Importance of Symbol‑Formation in the Development of the Ego. IN: Love, Guilt and Reparation and Other Works 1921‑45. The Writings of Melanie Klein I (s. 219‑32). London: The Hogarth Press, 1975. Dansk udgave: Symboldannelsens betydning for jeg‑udviklingen. IN: Psykoanalyse af børn. Udvalgte skrifter (s. 51‑70). København: Rhodos, 1973.

 

KLEIN, M. (1946): Notes on some Schizoid Mechanisms. IN: Envy and Gratitude and Other Works. The Writings of Melanie Klein III (s. 1‑24). London: The Hogarth Press, 1975. Dansk udgave: Notat om skizoide mekanismer. IN: Psykoanalyse af børn. Udvalgte skrifter (s. 169‑200). København: Rhodos, 1973.

 

KLEIN, M. (1955): On Identification. IN: Envy and Gratitude and Other Works. The Writings of Melanie Klein III (s. 141-75). London: The Hogarth Press, 1975.

 

KLEIN, M. (1957): Envy and Gratitude. IN: Envy and Gratitude and Other Works. The Writings of Melanie Klein III (s. 176‑235). London: The Hogarth Press, 1975. Dansk udgave: Misundelse og taknemmelighed. IN: Misundelse og taknemmelighed (s. 67‑147). København: Hans Reitzels Forlag, 1990.

 

LAPLANCHE, J. (1970): Vie et mort en psychanalyse. Paris: Flammarion. Dansk udgave: Liv og død i psykoanalysen. Århus: Klim, 1987.

 


LAURITSEN. L. (2003): ADet onde - et attentat på den symbolske orden@Psyke & Logos, 24: 126-51.

 

LEHMANN, A. (1893-96): Overtro og Trolddom. Fra de ældste Tider til vore Dage. København: J. Frimodts Forlag.

 

LEHMANN, H. & ULBRICHT, O. (red.) (1992): Vom Unfug des Hexen-Processes. Gegner der Hexenverfolgungen von Johann Weyer bis Friedrich Spee. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

 

LORENZ, K. (1965): Det såkaldt onde. København: Schultz.

 

MALLEUS MALEFICARUM [Sprenger & Kramer 1486] translated with an Introduction, Bibliography and Notes by the Rev. Montague Summers. New York: Benjamin Blom, Inc., 1928/1970.

 

MATTHIESSEN, C. C. (1967): Skuddet i dansk sygdomstro. København: Akademisk Forlag.

 

MORA, G. (1984): Reification of Evil: Witchcraft, Heresy, and the Scapegoat. IN M. C. Nelson & M. Eigen (red.): Evil. Self and Culture (s. 36-59). New York: Human Sciences Press, Inc.

 

MORA, G. (red.) (1991): Witches, Devils, and Doctors in the Renaissance. Johann Weyer, De praestigiis daemonum. Binghamton, New York: Medieval & Renaissance Texts & Studies.

 

NUNBERG, H. & FEDERN, E. (red.) (1977): Protokolle der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Band II. 1908-1910. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

 

PSYKE & LOGOS, 24. årgang, nr. 1: Det onde. København: Psykologisk Forlag, 2003.

 

RANK, O. (1924 [1923]): Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Dansk udgave: Fødselstraumet og dets betydning for psykoanalysen. København: Det Lille Forlag, 2002.

 

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp