Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Vedtægter

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Vedtægter for Det Danske Sigmund Freud Selskab

 

Navn og hjemsted

§1.

·         Stk.1. Foreningens navn er ’Det Danske Sigmund Freud Selskab’.

·         Stk.2. Foreningens hjemsted er Løngangstræde 37B, 4.th. 1468 København K.

Formål

§2

·         .Stk.1. Foreningens formål er at give medlemmerne lejlighed til at arbejde med psykoanalytiske tanker på grundlag af  Sigmund Freuds teorier, set i lyset af eftertidens viden.

·         Stk. 2. Dette formål søges realiseret gennem møder og studiekredse for foreningens medlemmer. Foreningen kan desuden drive udadrettet oplysningsvirksomhed.

Medlemmer

§3.

·         Stk.1. Optagelse i foreningen sker efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Nægter bestyrelsen optagelse, kan sagen rejses på en ordinær generalforsamling, som træffer endelig afgørelse med almindelig stemmeflertal.

·         Stk.2. Indmeldelse er gyldig fra begyndelsen af et kvartal.

·         Stk.3. Udmeldelse kan kun ske skriftligt og kun med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

·         Ved genindmeldelse afgør bestyrelsen, om proceduren i § 3, stk. 1 skal følges.

§4.

·         Stk.1. Som æresmedlem kan optages enhver, som efter forslag fra bestyrelsen godkendes hertil af en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal.

·         Stk.2. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

§5.

·         Stk.1. Foreningsåret løber fra 1.5. til 30.4.

·         Stk.2. Regnskabs- og budgetåret følger kalenderåret.

 

§6

·         Stk.1. Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis en ordinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed godkender et motiveret forslag herom fra bestyrelsen.

 Generalforsamling

§7.

·         Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

·         Stk.2. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

·         Stk.3. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan udstedes til navngivne medlemmer, dog højst to fuldmagter pr. fremmødt medlem.

·         Stk.4 En generalforsamling er lovligt indvarslet, når der til samtlige medlemmer er afsendt en skriftlig indkaldelse pr. post eller email med angivelse af dagsorden, mindst tre uger før generalforsamlingen finder sted.

·         Stk.5. Sammenslutning med andre foreninger og selskaber, nationale som internationale, skal godkendes af en generalforsamling.


§8.

·         Stk.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

·         Stk.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne:

1.        Valg af dirigent.

2.        Beretning fra bestyrelsen.

3.        Aflæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår.

4.        a.  Godkendelse af justeret budget for det igangværende regnskabsår

b. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.

5.        Valg til bestyrelsen samt valg af en revisor.

6.        Mulige forslag til beslutning.

7.        Eventuelt.

·         Stk. 3. Forslag til dagsordenens pkt.6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen

 

§9.

·         Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen.

·         Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsorden.  M.h.t. tidsfrister gælder samme regler som for ordinær generalforsamling.

 Kontingent

§10.

·         Stk.1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Samtidigt træffes beslutning om, hvordan kontingentet skal opkræves.

 

§11.

·         Stk.1. Bestyrelsen kan bevilge midlertidigt kontingentnedsættelse til enkelte medlemmer. Det sker efter begrundet ansøgning i tilfælde, hvor økonomiske eller andre særlige forhold taler derfor.

·         Stk.2. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for en generalforsamling.

 

Bestyrelsen

§12.

·         Stk.1. Bestyrelsen varetager foreningens drift.

·         Stk.2. Bestyrelsen består af formand og 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, kasserer og sekretær.

·         Stk.3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

·         Stk.4. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

·         Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt tre af dens medlemmer er tilstede.

·      Stk.6. Generalforsamlingen kan efter behov vælge 1-2 suppleanter til bestyrelsen for en étårig funktionsperiode. Suppleanterne har ret, men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem går af midt i et foreningsår, kan en suppleant indtræde i dennes sted indtil næste generalforsamling.

 

§13.

·         Stk.1. Bestyrelsesmøde kan afholdes, når der indkaldes dertil. Indkaldelse kan foretages af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

·         Stk.2. Indkaldelse kan ske med to dages varsel.

·         Stk.3. Bestyrelsesmøder kan dog altid med dags varsel afholdes i tilknytning til medlemsmøder.

 

§14.

·         Stk.1. Hvert bestyrelsesmedlem har en funktionsperiode på 5 år, således at ét bestyrelsesmedlem afgår hvert år.

·         Stk.2. Hvis et bestyrelsesmedlem ophører med sit hverv i løbet af et foreningsår, kan bestyrelsen supplere sig selv ind til næste ordinære generalforsamling, hvor nyt valg finder sted for resten af den pågældende funktionsperiode

·         Stk.3. Genvalg kan finde sted til alle poster.

 

§15.

·         Stk.1. Bortset fra de opgaver, som naturligt hører under de forskellige bestyrelsesposter, fordeler bestyrelsen selv opgaverne imellem sig.

 

§16.

·         Stk.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 


Aktiviteter

§17.

·         Stk.1. Bestyrelsen planlægger selskabets aktiviteter inden for de rammer, generalforsamlingen og lovene angiver.

 

§18.

·         Stk.1. Medlemsmøder finder sted indenfor de rammer, generalforsamlingen har bestemt med hensyn til mødedag, mødehyppighed og sæsonlængde.

 

§19.

·         Stk.1. Ethvert medlem af selskabet har ret til at deltage i selskabets møder og andre aktiviteter. Der kan dog forekomme aktiviteter, som f.eks. studiekredse, hvor deltagertallet vil være begrænset.

·         Stk.2. Desuden kan de gæster, som bestyrelsen inviterer, deltage. Gæsterne skal være navngivne personer eller definerede ved en bestemt tilhørighed.

·         Stk.3. Ethvert medlem af selskabet kan foreslå bestyrelsen at invitere gæster.

·         Stk.4. Bestyrelsen kan fastsætte et gæstekontingent.

 

Lovændringer

§20.

·         Stk.1. Ændringer i lovene kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller det antal medlemmer, som er kvalificeret til at begære ekstraordinær generalforsamling indkaldt.

·         Stk.2. Ændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenterede, og kun når 2/3 af de repræsenterede stemmer for.

·         Stk.3. Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er repræsenterede stemmes der om forslaget til ændring af lovene. Dersom 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, udsendes det sammen med referat af generalforsamlingen og træder i kraft, med mindre 1/6 af medlemmerne er kommet med skriftlig indsigelse til formanden for bestyrelsen inden for en frist af 30 dage fra udsendelsen af referatet.

 

§21

·         Stk.1. Foreningen kan kun ophæves, såfremt forslag herom vedtages ved almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende  generalforsamlinger, hvor mindst ½ af medlemmerne er repræsenterede.

·         Stk.2. Der skal mellem de to generalforsamlinger hengå mindst tre og højst 6 måneder. Bestyrelsen skal uden yderligere opfordring indkalde til den anden generalforsamling.

·         Stk.3. Ved selskabets ophævelse træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvordan der skal disponeres med hensyn til selskabets midler. De skal så vidt muligt komme et ligeartet formål til gode.

 

 

**************************

 Således vedtaget på den ordinære generalforsamling

April 2006

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp