Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Freud bibliografi
Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

 

Danske Sigmund Freud oversættelser

Udarbejdet af Ole Andkjær Olsen, 2006

 

Det følgende er en så vidt muligt komplet bibliografi over Sigmund Freuds skrifter i dansk oversættelse.

 

I Bibliografi 1 er disse oversættelser samlet i en kronologisk liste, og titlerne er markeret med fede typer. Årstallet ved hver titel angiver som hovedregel udgivelsestidspunktet for den første udgave på tysk; undtagelser fra reglen er enkelte tilfælde, hvor en engelsk oversættelse er kommet før den tyske original. Når affattelsestidspunktet er et andet end udgivelsestidspunktet, er dette anført bagefter i kantet parentes. Kendebogstaverne angiver udgivelsernes kronologi inden for det enkelte år. Oversprungne bogstaver henviser til titler, der ikke er oversat til dansk. Kursiverede titler angiver, at førsteudgaven var en selvstændig bog, mens ikke kursiverede titler angiver, at teksten oprindelig indgik i tidsskrifter, antologier o.l.

Det anvendte klassifikationssystem stammer fra den internationalt anerkendte katalogisering af Freuds skrifter, der oprindelig blev udarbejdet af udgiverne af den engelske Standard Edition af Freuds samlede skrifter (1953-74), men som herefter løbende er blevet revideret af en international komité. Den senest opdaterede udgave findes i Freud-Bibliographie mit Werkkonkordanz (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1999). Den gør det muligt at bestemme enhver Freud-tekst alene ved hjælp af årstal og kendebogstav. Den komplette bibliografi (som den så ud på udgivelsestidspunkterne) findes på dansk i Sigmund Freud: Metapsykologi 1-2 (København: Hans Reitzels Forlag, 1975-76, 2. udgave 1983) samt Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe: Freuds psykoanalyse (København: Gyldendal, 1981 og flere senere). Ved de titler, der siden bibliografiens fremkomst har fået nye katologiseringsnumre, er de tidligere numre anført til sidst.

Medtaget i listen er ud over bøger og artikler uddrag af brevsamlinger, men her anføres blot modtagernes navne, for så vidt som de tyske originaludgavers titler ikke er oversat til dansk. Udeladt fra listen er oversættelser af kortere tekstuddrag og kortere uddrag af brevsamlinger samt forord, efterskrifter og tilføjelser m.m., der har fået deres eget katalogiseringsnummer i den internationale bibliografi, fordi de er tilføjet efter originaludgaven; f.eks. optager senere forord og tilføjelser til Die Traumdeutung (Freud 1900a) 12 numre, som det ville sløre overblikket at anføre her, uanset at de tekstsekvenser, der refereres til, er medtaget i den danske oversættelse af dette værk.

I Bibliografi 2 er samlet de danske udgivelser, der indeholder Freuds skrifter. Navne og eventuelle kendebogstaver er skrevet med VERSALER, hvorved det signaleres, at de ikke hører med til det ovennævnte klassifikationssystem. Årstal henviser til det seneste oplag af den seneste udgave, og alle sidetal - såvel som sidehenvisninger i antologien som helhed - gælder disse. Det er disse udgivelser, der - i hvert fald for en dels vedkommende - kan købes i boghandelen. Der ses bort fra enkeltstående nyoptryk i antologier o.l., selv om de i visse tilfælde kan være kommet senere. Der anføres udgavens og oplagets nummer, dog ikke når det drejer sig om 1. udgave eller 1. oplag. Tidligere oversættelser samt tidligere udgaver og oplag af de samme oversættelser er ikke registreret.

De to bibliografier hænger sammen på den måde, at man fra enhver Freud-tekst i Bibliografi 1 kan finde den udgivelse i Bibliografi 2, hvor teksten senest er trykt, og hvortil sidehenvisningerne gælder, mens man i Bibliografi 2 kan finde oplysninger om alle Freud-tekster i den pågældende udgivelse samt om forlag, udgivere og oversættere m.m. Fra Freud 1915c (artiklen ADrifter og driftsskæ[email protected]) i Bibliografi 1 henvises således til FREUD 1983A (artikelsamlingen Metapsykologi 1) i Bibliografi 2.

 


Bibliografi 1

Danske Freud-oversættelser efter oprindeligt udgivelsesårBibliografi 1: Danske Freud- oversættelser efter oprindeligt udgivelsesårBibliografi 1: Danske Freud‑ oversættelser efter oprindeligt udgivelsesår

 

1890a Psykisk behandling (sjælebehandling). IN: FREUD 1992A (s. 33-51). Tidligere placeret som 1905b.

1896c Om hysteriets ætiologi. IN: MASSON 1984 (s. 199-221).

1900a [1899] Drømmetydning.  IN: FREUD 1988 (515 sider).

1901a Om drømmen. IN: FREUD 1992B (s. 59-110).

1901b Hverdagslivets Psykopatologi. IN: FREUD 1993 (221 sider).

1904a [1903] Den Freud'ske psykoanalytiske metode. IN: FREUD 1992A (s. 53-60).

1905a [1904] Om psykoterapi. IN: FREUD 1992A (s. 61-72).

1905d Tre afhandlinger om seksualteori. IN: FREUD 1985 (s. 39-135).

1905e [1901] Dora. Brudstykke af en hysterianalyse. IN: FREUD 1984A (s. 21-116).

1908c Om infantile seksualteorier. IN: FREUD 1985 (s. 137-50).

1908e Digteren og fantasierne. IN: DINES JOHANSEN 1977 (s. 21-31).

1909b Lille Hans. Analyse af en femårig drengs fobi. IN: FREUD 1983C (s. 21-134).

1909c [1908] Neurotikerens familieroman. IN: ANDKJÆR OLSEN m.fl. 2006 (s. 68-70).

1909d Rottemanden. Bemærkninger om et tilfælde af tvangsneurose. IN: FREUD 1991 (s. 25-90).

1910a [1909] Om Psykoanalyse. IN: FREUD 1992B (s. 7-57).

1910c Leonardo - en barndomserindring hos Leonardo da Vinci. IN: FREUD 1990B (s. 11-94).

1910d De fremtidige chancer for den psykoanalytiske terapi. IN: FREUD 1992A (s. 73-83).

1910e Om urordenes modbetydning. IN: ANDKJÆR OLSEN m.fl. 2006 (s. 228-32).

1910h Om en særlig type af objektvalget hos manden. Bidrag til kærlighedslivets psykologi I. IN: FREUD 1990C (s. 7-14).

1910k Om ’vild’ psykoanalyse. IN: FREUD 1992A (s. 85-92).

1911b Formuleringer om de to principper for psykiske processer. IN: FREUD 1983A (s. 57-69).

1911c [1910] Schreber. Psykoanalytiske bemærkninger om et selvbiografisk beskrevet tilfælde af paranoia (dementia paranoides). IN: FREUD 1990A (s. 19-80).

1911e Håndteringen af drømmetydningen i psykoanalysen. IN: FREUD 1992A (s. 93-99).

1912b Om overføringens dynamik. IN: FREUD 1992A (s. 101-10).

1912d Om den mest almindelige devaluering i kærlighedslivet. Bidrag til kærlighedslivets psykologi II. IN: FREUD 1990C (s. 15-24).

1912e Råd til lægen ved den psykoanalytiske behandling. IN: FREUD 1992A (s. 111-21).

1912g Bemærkninger om begrebet det ubevidste i psykoanalysen. IN: FREUD 1983A (s. 71-82).

1912-13a Totem og tabu. Nogle overensstemmelser mellem sjælelivet hos de vilde og hos neurotikerne. IN: FREUD 1983D (s. 9-135). Tidligere placeret som 1912-13.


1913c Om indledningen af behandlingen. IN: FREUD 1992A (s. 123-42)

1913f Æskevalgsmotivet. IN: DINES JOHANSEN 1977 (s. 32-45).

1914a Om fausse reconnaissance (’déjà raconté’) under det psykoanalytiske arbejde. IN: FREUD 1992A (s. 143-49).

1914c Om indførelsen af begrebet narcissisme. IN: FREUD 1983A (s. 83-115).

1914g Erindren, gentagen og gennemarbejden. IN: FREUD 1992A (s. 151-60).

1915a [1914] Bemærkninger om overføringskærligheden. IN: FREUD 1992A (s. 161-73)

1915c Drifter og driftsskæbner. IN: FREUD 1983A (s. 117-42).

1915d Fortrængningen. IN: FREUD 1983A (s. 143-59).

1915e Det ubevidste. IN: FREUD 1983A (s. 161-99).

1916-17a [1915-17] Forelæsninger til indføring i psykoanalysen. IN: FREUD 2004 (s. 5-358). Tidligere placeret som 1916-17.

1916-17e Om driftsomsætninger, især analerotikkens. IN: FREUD 1985 (s. 151-58). Tidligere placeret som 1917c.

1916-17f  [1915] Metapsykologisk supplement til drømmelæren. IN: FREUD 1983A (s. 201-17). Tidligere placeret som 1917d.

1916-17g [1915] Sorg og melankoli. IN: FREUD 1983A (s. 219-38). Tidligere placeret som 1917e.

1917a [1916] En vanskelighed ved psykoanalysen. IN: FREUD 2001 (s. 93-104).

1918a Jomfrueligheds-tabuet. Bidrag til kærlighedslivets psykologi III. IN: FREUD 1990C (s. 25-38).

1918b [1914] Ulvemanden. Af en infantil neuroses historie. IN: FREUD 1984B (s. 23-121).

1919a [1918] Veje for den psykoanalytiske terapi. IN: FREUD 1992A (s. 175-84).

1919h Det uhyggelige. IN: FREUD 1998 (s. 13-56).

1920b Om den analytiske tekniks forhistorie. IN: FREUD 1992A (s. 185-89).

1920g Hinsides lystprincippet. IN: FREUD 1983B (s. 9-75).

192lc Massepsykologi og jeg-analyse. IN: FREUD 1983B (s. 77-152).

1923b Jeg'et og det'et. IN: FREUD 1983B (s. 153-202).

1923d [1922] En djævleneurose fra det 17. århundrede. IN: FREUD 1961 (s. 141-67).

1923e Den infantile genitalorganisation (En indføjelse i seksualteorien). IN: FREUD 1985 (s. 159-65).

1924c Masochismens økonomiske problem. IN: DELAY m.fl. 2006 (s. 86-95).

1924d Ødipus-kompleksets undergang. IN: FREUD 1985 (s. 167-73).

1925a [1924] Notits om 'den magiske blok'. IN: FREUD 1983B (s. 203-12).

1925h Benægtelsen. IN: FREUD 1983B (s. 213-23).

1925j Nogle psykiske følger af den anatomiske kønsforskel. IN: FREUD 1985 (s. 175-85).

1927a Efterord til Spørgsmålet om lægmandsanalysen (uddrag). IN: ANDKJÆR OLSEN m.fl. 2006 (s. 132-36).

1927c En illusions fremtid. IN: FREUD 1990C (s. 39-78).

1930a [1929] Kulturens byrde. IN: FREUD 1999 (s. 15-103).

1931b Om den kvindelige seksualitet. IN: FREUD 1985 (s. 187-203).

1933a [1932] Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen.  IN: FREUD 2004 (s. 359-496).

1933b [1932] Til Albert Einstein. IN: EINSTEIN m.fl. 2003 (s. 22-45).


1937c Den endelige og den uendelige analyse. IN: FREUD 1992A (s. 191-224).

1937d Konstruktioner i analysen. IN: FREUD 1992A (s. 225-37).

1939a [1934-38] Manden Moses og læren om én Gud (uddrag). IN: FREUD 1969 (s. 13-71).

1940a [1938] Psykoanalysen i grundtræk. IN: FREUD 2001 (s. 11-92).

1940c [1922] Medusa-hovedet. IN: FREUD 1985 (s. 163-64).

1940e [1938] Jeg-spaltningen i forsvarsprocessen. IN: BERTRAM m.fl. 1986 (s. 3-6).

1950c [1895] Udkast til en videnskabelig psykologi. IN FREUD 1980 (174 sider).

1955a [1907-8] Originaloptegnelser vedrørende et tilfælde af tvangsneurose (jvf. Freud 1909d). IN: FREUD 1991 (s. 91-150). Udgivelsesåret 1955 refererer til en ufuldstændig engelsk oversættelse; to komplette, men ikke helt identiske tyske versioner er udgivet i 1974 og 1985.

1960a [1873-1939] Uddrag af Freuds breve til diverse modtagere. IN: FREUD 1997A (s. 16-78) og FREUD 1997B (s. 71-162; inkluderet i denne sektion er desuden kortere uddrag fra en række andre brevsamlinger).

1965a [1907-26] Uddrag af Freuds breve til Karl Abraham. IN: FREUD 1997B (s. 7-32).

1966a [1912-36] Uddrag af Freuds breve til Lou Andreas-Salomé. IN: FREUD 1997B (s. 33-70).

1974a [1906-13] Uddrag af Freuds breve til Carl Gustav Jung. IN: FREUD 1997A (s. 189-295). Et antal af disse breve samt et antal andre af Freuds breve til Jung IN: ABRAHAMOWITZ 1988.

1985c [1887-1904] Uddrag af Freuds breve til Wilhelm Fliess. IN: FREUD 1997A (s. 79-188).

1989a [1871-81] Uddrag af Freuds breve til Eduard Silberstein. IN: FREUD 1997A (s. 9-15).

1993e [1908-39] Uddrag af Freuds breve til Ernest Jones. IN: FREUD 1997B (s. 163-261).

 

Bibliografi 2

Seneste danske udgaver og oplagBibliografi 2: Seneste danske udgaver og oplagBibliografi 2: Seneste danske udgaver og oplag

 

ABRAHAMOWITZ, FINN

1988 Klodernes kollision. Freud og Jung belyst ved deres breve. København: Hans Reitzels Forlag. Indeholder uddrag af Freud 1974a. Oversat af Beate og Henrik Lange.

 

ANDKJÆR OLSEN, OLE; BRAAD THOMSEN, CHRISTIAN; PETERSEN, BENTE (red.)

2006 Fokus på Freud. København: Hans Reitzels Forlag. Indeholder ud over genoptrykte tekster og tekstuddrag desuden for første gang på dansk Freud 1909c, 1910e og uddrag af 1927a. Oversat af Ole Andkjær Olsen, Christian Braad Thomsen og Hanne Paludan-Müller.

 

BERTRAM, HENNING; BORNEDAL, PETER m.fl. (red.)

1986 Tid Skrift For Kultur- og Tekstanalyse, nr. 6. København: Eget forlag. Indeholder Freud 1940e. Oversat af Frederik Stjernfeldt.


DELAY, JEAN-CHRISTIAN; HOLST, ELISABET (red.)

2006 En Fandens bestilling. København: Bogforlaget Frydenlund. Indeholder Freud 1924c. Oversat af Inger Blaabjerg, Jane Bykær, Jean-Christian Delay, Elisabet Holst og Ulla Østergaard.

 

DINES JOHANSEN, JØRGEN (red.)

1977 Psykoanalyse, litteratur, tekstteori 1. København: Borgen. Indeholder Freud 1908e og 1913f. Oversat af Torben Ditlevsen.

 

EINSTEIN, ALBERT; FREUD, SIGMUND

2003 Hvorfor krig. En brevveksling. København: Bazar Forlag. Med forord af Paulo Coelho og et essay af Isaac Asimov. Indeholder Freud 1933b. Oversat af Mogens Wenzel Andreasen.

 

FREUD, SIGMUND

1961 Totem og Tabu. - En djævleneurose fra det 17. århundrede. - En illusions fremtid. København: Hans Reitzels Forlag. Med forord af Poul M. Færgeman. Indeholder Freud 1923d (samt Freud 1912-13a og 1927c, der begge er genudgivet senere). Oversat af Mogens Boisen.

1969 Manden Moses og læren om én Gud. København: Steen Hasselbalchs Forlag. Introduktion ved Morten Bredsdorff. Indeholder uddrag af Freud 1939a. Oversat af Morten Bredsdorff.

1980 Udkast til en videnskabelig psykologi. København: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Lars Andersen, Peter V. Anderson, Arne Svane Frei, Åge Haugland, Helle Jensen og Michael May; efterskrift af Åge Haugland. Indeholder Freud 1950c. Oversat af udgiverne.

1983A Metapsykologi 1. 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkjær Olsen, Børge Kjær og Simo Køppe. Indeholder Freud 1911b, 1912g, 1914c, 1915c, 1915d, 1915e, 1916-17f og 1916-17g. Oversat af udgiverne.

1983B Metapsykologi 2. 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkjær Olsen, Børge Kjær og Simo Køppe. Indeholder Freud 1920g, 1921c, 1923b, 1925a og 1925h. Oversat af udgiverne.

1983C Lille Hans. Analyse af en femårig drengs fobi. København: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe. Indeholder Freud 1909b. Oversat af Esther Andkjær Jensen i samarbejde med udgiverne.

1983D Totem og tabu. 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Med forord af Poul M. Færgeman. Indeholder Freud 1912-13a. Oversat af Mogens Boisen.

1984A Dora. Brudstykke af en hysterianalyse. København: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe. Indeholder Freud 1905e. Oversat af Lars Arild i samarbejde med udgiverne.


1984B Ulvemanden. Af en infantil neuroses historie. København: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe. Indeholder Freud 1918b. Oversat af Lars Andersen og Hanne Gesang  i samarbejde med udgiverne.

1985 Afhandlinger om seksualteori. København: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe. Indeholder Freud 1905d, 1908c, 1916-17e, 1923e, 1924d, 1925j, 1931b og 1940c. Oversat af Lars Andersen, Hanne Gesang og Otto Pedersen i samarbejde med udgiverne.

1988 Drømmetydning I-II. 4. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Forord af Mogens Boisen. Indeholder Freud 1900a. Oversat af Mogens Boisen med faglig revision af Lone Spanheimer.

1990A Schreber. Psykoanalytiske bemærkninger om et selvbiografisk beskrevet tilfælde af paranoia (dementia paranoides). København: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe. Indeholder Freud 1911c. Oversat af Steffen Jørgensen i samarbejde med udgiverne.

1990B Leonardo - en barndomserindring hos Leonardo da Vinci. København: Hans Reitzels Forlag. Med redaktionel indledning af Peter Thielst og efterord af Henrik Wivel. Indeholder Freud 1910c. Oversat af Georg Rona.

1990C Kærlighedslivets psykologi. - En illusions fremtid.  2. udgave (de to tekster var tidligere trykt i hver sit tekstudvalg). København: Hans Reitzels Forlag. Indeholder Freud 1910h, 1912d, 1918a og 1927c. Oversat af Mogens Boisen.

1991 Rottemanden. Bemærkninger om et tilfælde af tvangsneurose. København: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe. Indeholder Freud 1909d og 1955a. Oversat Otto Pedersen i samarbejde med udgiverne.

1992A Afhandlinger om behandlingsteknik. København: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe. Indeholder Freud 1890a, 1904a, 1905a, 1910d, 1910k, 1911e, 1912b, 1912e, 1913c, 1914a, 1914g, 1915a, 1919a, 1920b, 1937c og 1937d. Oversat af Harry Stokholm med revisioner af udgiverne.

1992B Om psykoanalyse. - Om drømmen. 3. udgave, 3. oplag. København: Hans Reitzels Forlag. Indeholder Freud 1901a og 1910a. Oversat af Otto Gelsted.

1993 Hverdagslivets psykopatologi. 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Oversat af Mogens Boisen. Indeholder Freud 1901b.

1997A Kærestebreve og anden korrespondance. Freuds breve bind 1. Århus: Klim. Udvalgt og kommenteret af Christian Braad Thomsen. Indeholder uddrag af Freud 1960a, 1974a, 1985c og 1989a. Oversat af Rolf Reitan.

1997B Breve til den hemmelige komité og anden korrespondance. Freuds breve bind 2. Århus: Klim. Udvalgt og kommenteret af Christian Braad Thomsen. Indeholder uddrag af Freud 1960a, 1965a, 1966a, 1993e m.fl. Oversat af Rolf Reitan og Christian Braad Thomsen.

1998 Det uhyggelige. København: Rævens Sorte Bibliotek. Med forord og efterskrifter af Nils Otto Steen og Steen Visholm. Indeholder Freud 1919h. Oversat af Hans Christian Fink.

1999 Kulturens byrde. 3. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Forord af Christian Braad Thomsen. Indeholder Freud 1930a. Oversat af Conrad Raun.


2001 Psykoanalysen i grundtræk. 4. oplag. København: Det lille Forlag. Indledning ved Bjørn Nake. Indeholder Freud 1917a og 1940a. Oversat af Bjørn Nake og Peter Thielst.

2004 Psykoanalyse. Samlede forelæsninger. 4. udgave (blev oprindelig udgivet som to separate bind forelæsninger). København: Hans Reitzels Forlag. Indeholder Freud 1916-17a og 1933a. Oversat af Mogens Boisen med faglig revision af Lone Spanheimer.

 

MASSON, JEFFREY MOUSSAIEFF

1984 Angrebet på sandheden. København: Fremad. Indeholder Freud 1896c. Oversat (fra den engelske oversættelse) af Arne Herløv Petersen.

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp